Hesseborns

Vill du bygga? Med en planerad byggstart sommaren 2018 söker vi entreprenörer som vill bygga cirka 40 lägenheter på några av de mest centrala och attraktiva tomterna i Leksands centrum.

Fler bostäder behöver byggas

Leksand är en av Sveriges mest välkända orter. Många har någon gång varit här eller känner väl till kommunen. För de flesta klingar "Leksand" som något positivt och attraktionen i vårt platsvarumärke är mycket hög. Vi ser det inte minst genom att många flyttar till kommunen. Över 900 personer flyttar hit varje år och 2016 hade vi ett flyttnetto på +181.

Leksands kommun har tagit fram en bostadsförsörjningsplan som ska tillgodose den stora efterfrågan på bostäder och då främst i de centrala delarna. Flera exploateringar i bra centrala lägen är på gång. Ett av de mest centrala områdena är Hesseborns. Ett område som kommunen förvärvat och där byggnader rivits för att ge plats åt cirka 40 lägenheter.
Hesseborns mycket centrala läge gör exploateringsobjektet attraktivt för de flesta målgrupper:

- Centrum 150 m
- Dagligvaror 50 m
- Resecentrum 250 m
- Förskola 750 m
- Grundskola 600 m
- Simhall 500 m
- Bibliotek/kulturhus 400 m
- Idrottsanläggningar 600 m
- Småbåtshamn 400 m

Intresserad byggherre sökes – Inbjudan till markanvisning

Detaljplanen för kvarteret Nygård är framtagen och beräknas vinna laga kraft under sommaren 2017, och härmed inbjuder nu Leksands kommun intresserade byggherrar till intresseanmälan för markanvisning!

Inbjudan som PDF

Förutsättningar

Kommunen säljer detaljplanelagd mark. Markanvisning ger en eller flera byggherrar ensamrätt att under en period förhandla med kommunen om förvärv av marken.

Detaljplanen medger ca 5800 kvm BTA och möjliggör ca 40 lägenheter.

Obs! Markanvisningen avser endast de kommunägda fastigheterna Nygård 3 och Nygård 5.
Det vill säga endast en del av planområdet.

Områdets mycket centrala läge innebär såväl möjligheter som utmaningar. Området är lämpligt för såväl hyresrätter som bostadsrätter, och ligger i nära anslutning till butiker och arbetsplatser. Nya parkeringslösningar sökes aktivt i området. Förslag som presenterar parkeringslösningar även för andra hyresgäster än den egna fastighetens mottages gärna, och tas in som en del i utvärderingen.

Förslagen ska utgå från givna förutsättningar i detaljplanen. Detaljplanen antas i Kommunstyrelsen 12 juni 2017, planhandlingar inför antagande finner du på nedanstående länkar:

Planbeskrivning Kv Nygård

Plankarta Kv Nygård

Intresseanmälan

Byggherrar är välkomna att inkomma med intresseanmälan under perioden 2017-06-01—2017-09-18. Intresseanmälan ska innehålla följande:

1. Beskrivning av byggherren.
Uppgifter om företaget samt ekonomisk information som visar företagets förmåga att genomföra projektet.

2. Referensprojekt som visar företagets förmåga att driva och slutföra bostadsprojekt

3. Upplåtelseform

4. Förslag till byggnation och exploateringsgrad

5. Pris

6. Situationsplan

7. Bedömt parkeringsbehov och ev. förslag till utökad parkeringslösning

Utvärdering av intresseanmälan

Leksands kommun har fri prövningsrätt och kommer att välja ut de intressenter man önskar gå vidare med. Utvärderingen utförs av utsedd arbetsgrupp, där bl.a. stadsarkitekt och mark- och exploateringsansvarig ingår.

Utvalda byggherrar kommer att bjudas in till enskilda dialogmöten under september 2017 där förslagen presenteras och lösningar och möjligheter till samverkan kan diskuteras för att uppnå bästa möjliga projekt.

I urvalsprocessen kommer en sammanvägning av flera faktorer ske, främst följande:

- Pris (per kvm BTA som planen medger)
- Upplåtelseform
- Parkeringslösning
- Övrigt som byggherren själv föreslår som kan bedömas som mervärde

Till dialogmöten kan även ytterligare beskrivningar efterfrågas för redovisning vid mötet, till exempel beskrivning av utemiljö/bostadsgårdar, enklare illustration (exempelvis fasad), ange preliminära lägenhetsstorlekar (rum/lägenhet), beskrivning av hur eventuella hyresrätter ska förvaltas långsiktigt.

Leksands kommun har för avsikt att under teckna markanvisningsavtal under hösten 2017.

Intresseanmälan skickas till:

Välkommen att skicka er intresseanmälan senast 18 september 2017 med era kontaktuppgifter till:
markanvisning@leksand.se
eller till
Leksands kommun, Mark och exploatering, 793 80 Leksand
Kuvert/e-post ska märkas "Markanvisning Hesseborns".

För frågor om markanvisningen eller exploateringsområdet kontakta mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren, martina.hellgren@leksand.se eller 0247-80 355.

Sidansvarig: Monica Nyberg (monica.nyberg@leksand.se)
Senast uppdaterad fredag 15 september 2017 14:54

Kontakt

Mark- och exploateringsansvarigMartina HellgrenNäringslivsavdelningenTelefon: 0247-803 55 E-postadress: