Enskilt avlopp

Enskilda avlopp kan påverka hälsa och miljö. För att anlägga ett enskilt avlopp krävs att en ansökan eller anmälan lämnas till Miljöenheten.

Enskilda avlopp kan vara bra lösningar om de anläggs på rätt sätt och sköts väl. Görs inte det kan de orsaka förorening av till exempel dricksvattenbrunnar eller sjöar.

Rening av avloppsvatten

Avloppsanordningen består vanligtvis av en slamavskiljare (ofta kallad trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i en infiltration eller markbädd. Det finns även till exempel sluten tank (septiktank), minireningsverk och filterbäddar.

Alternativa toalettlösningar är till exempel mulltoa, förmultningstoalett och urinsorterande toalett. Slutna tankar beviljas normalt endast för snålspolande vattentoalett.

Rätt utförda infiltrationsanläggningar och markbäddar renar oftast vattnet effektivt från bakterier medan reningsförmågan beträffande näringsämnen, som till exempel fosfor, kan vara sämre. Det är därför viktigt att välja fosfatfria disk- och tvättmedel om du har en enskild avloppsanordning. Vissa minireningsverk renar däremot fosfor bättre men bakterier sämre. Därför krävs ofta någon form av efterpolering efter reningsverket.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp anges ett antal funktionskrav som ska uppfyllas för en avloppsanordning. Områden ska geografiskt delas in i normal och hög skyddsnivå. För hög skyddsnivå gäller till exempel att reduktionen av fosfor ska vara minst 90 procent.

På webbplatsen Avloppsguiden finns det utförlig information om olika tekniklösningar, länkar till tillverkare och entreprenörer och annan värdefull information vid planering och anläggande av avlopp.

Slamtömning av slamavskiljare utförs av Dala Vatten och Avfalls entreprenör. Farbar väg för slamtömningsbilen måste finnas till fastigheten.

Det krävs tillstånd eller anmälan

För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du tillstånd av Miljöenheten. I vissa fall räcker det med anmälan för BDT-avlopp.

Innan du planerar att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara idé att undersöka om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp eller gå ihop med grannfastigheter för att anlägga gemensamt avlopp.

I ansökan/anmälan ska du ange vilken typ av avlopp du önskar, avstånd till vattentäkter, vattendrag och sjöar. En situationsplan över fastigheten ska bifogas. Det krävs också en eller flera provgropar på den tänkta platsen för avloppsanläggningen för att kunna bedöma om marken är lämplig. Läs mer i Miljöenhetens informationsblad om avlopp.

För prövning av ansökan och anmälan tas en avgift ut enligt kommunens taxa enligt miljöbalken. 

Utdrag ur taxan:

Inrättande av avloppsanläggning 7200 kronor

Anslutning av vattentoalett till befintligt avlopp 7200 kronor

Gemensam avloppsanläggning 5-24 pe 8100 kronor

Gemensam avloppsanläggning 25-200 pe 14400 kronor

Ändring av befintlig avloppsanordning 3600 kronor

Miljösanktionsavgift

Att installera en avloppsanläggning utan tillstånd innebär att man kan få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. För avlopp som kräver anmälan är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Alternativa toalettlösningar

För att minska transportbehov och ta till vara näringsämnen i ett lokalt kretslopp kan du välja en alternativ toalettlösning. Det finns en mängd olika modeller och system.

Om du väljer en torr toalettlösning, till exempel utedass, ska du kompostera latrinen.

Kompostering sker i behållare godkänd för latrinkompostering. Materialet ska komposteras minst 6 månader innan det kan användas som jordförbättringsmedel.

Om du har en urinsorterande toalett kan du samla upp urinen och sprida som gödningsmedel i trädgården. För att inte orsaka smittspridning och andra olägenheter bör följande rekommendationer följas:

  • Lagring av urinen minst 6 månader.
  • Utspädning med vatten eller omedelbar nedbrukning.
  • Ej spridning på grödor som ska konsumeras råa.

Alternativt kan urin ledas till avloppet. Hör med miljöenheten om hur du kan lösa omhändertagande av urin på din fastighet.

Mer information hittar du på Avloppsguiden.

Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 08 november 2017 11:15