Inventering av avlopp

Miljöenheten inventerar enskilda avlopp i några byar per år. Vi gör en bedömning av avloppsanordningens status och ställer vid behov krav på åtgärder. 

Inventeringarna görs i prioriteringsordning med början i områden med stort tryck på exploatering eller med problem med vatten och avlopp. På sikt ska vi ha inventerat samtliga enskilda avlopp i kommunen.

Inventering 2017

Under 2017 fortsätter miljöenhetens inventering av enskilda avlopp i bland annat byar i bland annat Djurabygden, till exempel Fors, Norr Rälta, Rältlindor, Hästberg och i Skeberg. De fastighetsägare som berörs kommer också att få ett brev innan.

Avloppsinventering

Inspektion av slamavskiljare

Hur går inventeringen till?

Fastighetsägarna får en enkät att fylla i och ett besök på fastigheten då vi tittar på slamavskiljaren och efterföljande rening. Därefter skickas en skrivelse med bedömning av avloppet och ett datum till vilket fastighetsägaren bör ha inkommit med en ansökan innehållande förslag på avloppslösning. Beroende på resultatet av inventeringen kommer olika krav på åtgärder att ställas. Vanliga brister är att slamavskiljaren inte har tillräckligt många kamrar, saknar T-rör, och att fördelningsbrunn och luftningsrör i infiltrationen saknas. Om det inte är akut dåliga avlopp får man normalt ett par år på sig att åtgärda bristerna.

Ett alternativ till att göra en egen anläggning kan vara att lösa vatten- och avloppsfrågan genom anslutning till det kommunala avloppsnätet om det finns i närheten. Vissa områden kommer att utredas för verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, då alla fastigheter ska ansluta. Ett annat alternativ kan vara att gå ihop med grannarna om en gemensam avloppsanläggning. Gemensamma lösningar är normalt att föredra framför enskilda lösningar på varje fastighet framför allt med tanke på skydd av grundvattnet.

Information om avlopp och olika avloppslösningar finns på Avloppsguiden.

Tillsynsavgift

För att täcka en del av kommunens kostnader för inventeringen tas en tillsynsavgift ut motsvarande en timme, för närvarande 900 kronor i enlighet med kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Inventeringen kommer att fortsätta i övriga byar de kommande åren.

Resultat från tidigare inventeringar

Vid de inventeringar som Miljöenheten har gjort tidigare år har det visat sig att drygt hälften av fastigheterna bedöms ha avloppsanordningar som inte uppfyller dagens krav på godtagbar avloppsrening. Resultatet brukar bli ungefär detsamma vid inventeringar i andra kommuner. Det kan till exempel handla om att infiltration saknas eller att slamavskiljaren har för liten volym. Bristfälliga avloppsanordningar kan orsaka förorening av grundvattnet, smittspridning och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

Dessa byar har inventerats hittills:

  • 2008: Olsnäs och Lundbjörken
  • 2009: Styrsjöbo, Rönnäs, Gråda
  • 2010: Plintsberg, Laknäs, Östanhol
  • 2011: Heden, Almo, Sunnanäng
  • 2012: Lima, Hjortnäs
  • 2013: Lycka, Vargnäs, Åjer, Ytterboda, Överboda, Sätra, Bodlindor, Norr och Söder Bergsäng
  • 2014: Västberg, Kullsbjörken, Norr och Söder Lindberg, Risholen, Slättberg, Risa, Torrberg, Björkberg, Bastberg, Åsleden
  • 2015: Berg, Hisvåla, Kilen, Almberg, Almbergsbjörken
  • 2016: Hyttkvarn, Perhansbodarna, Vålberg, Bäckeberg, Ål-Tällberg, Oxberg, Rexbo, Helgbo, Östra Insjön med flera.
Sidansvarig: Petrus Tengnér (petrus.tengner@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 08 november 2017 11:20

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress: