Leksands kommun har skrivit ett markanvisningsavtal med byggbolaget Lillskär invest AB. Bolagets förslag är att bygga två fyravåningshus och två högre hus med sju respektive åtta våningar vid Åkerö brofäste. Illustration: Tema arkitekter

KS-nytt: Beslut om enskilda vägar och bostäder på Åkerö

2017-05-23 13:42

Kommunen ska skriva kontrakt med ett bolag som vill bygga bostäder vid Åkerö brofäste. Kommunstyrelsen har också fattat två beslut som rör skötseln av de enskilda vägarna.

Här sammanfattar vi några av ärendena på kommunstyrelsens möte måndagen den 22 maj:

De vill bygga bostäder vid Åkerö brofäste

Leksands kommun har skrivit ett markanvisningsavtal med byggbolaget Lillskär invest AB. Bolagets förslag är att bygga två fyravåningshus och två högre hus med sju respektive åtta våningar vid Åkerö brofäste. Lägenheterna är bostadsrätter och husen ska byggas i två etapper.

Avtalet med Lillskär ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om ett köp av marken till och med den 31 december 2018.

Avtalet ger också bolaget rätt att tillsammans med kommunen ta fram en detaljplan för området. Detaljplanen avgör hur området slutligen får bebyggas och bland annat hur höga husen får vara.

Kommunen har valt ut byggföretaget i en process där flera olika byggföretag fått presentera sina förslag. Förslagen har utvärderats efter fyra kriterier:

  • Att byggnadernas utseende visar ett modernt Leksand och Åkerö
  • Parkeringslösning
  • Pris
  • Exploateringsgrad

Lillskärs förslag var det som bäst uppfyllde de fyra kriterierna. Uppförandet av de nya bostäderna vid Åkerö brofäste planerar Lillskär att genomföra tillsammans med byggföretaget HMB construction AB.

Det finns ett godkänt planprogram för området och byggstart kan bli först när detaljplanen för området är klar.

Bidrag till och skötsel av enskilda vägar

Kommunstyrelsen har tagit två delbeslut i projektet med att utreda ansvarsfördelningen kring de enskilda vägarna. Det handlar om bidrag till lantmäteriförrättningar och avtal för skötsel av vägarna.

Kommunfullmäktige tog i september 2016 beslut om att fortsätta sköta driften, till exempel snöröjning, grushyvling och vägslåtter. Däremot ska investeringarna som vägförstärkningar och asfaltering betalas av vägarnas ägare, det vill säga alla fastighetsägare. Processen väntas ta flera år.

Beslut 1: Bidrag till lantmäteriförrättningar

Kommunstyrelsen säger ja till att kommunen ger bidrag till lantmäteriförrättningar för att bilda eller ombilda föreningar som tar ansvar för de enskilda vägarna. Det gäller både gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar.

Bidrag kan ges till fastigheter som:

  • ingår i en väghållningsorganisation som tecknat avtal om kommunal vägskötsel med Leksands kommun och som ansökt om förrättning senast 31 december 2019
  • ligger efter en vägsträcka som senast under 2017 var intagen för kommunal skötsel
  • är taxerade som bostadshus (med fastboende)

Kommunen står för upp till 50 procent av