Leksands kommun har skrivit ett markanvisningsavtal med byggbolaget Lillskär invest AB. Bolagets förslag är att bygga två fyravåningshus och två högre hus med sju respektive åtta våningar vid Åkerö brofäste. Illustration: Tema arkitekter

KS-nytt: Beslut om enskilda vägar och bostäder på Åkerö

2017-05-23 13:42

Kommunen ska skriva kontrakt med ett bolag som vill bygga bostäder vid Åkerö brofäste. Kommunstyrelsen har också fattat två beslut som rör skötseln av de enskilda vägarna.

Här sammanfattar vi några av ärendena på kommunstyrelsens möte måndagen den 22 maj:

De vill bygga bostäder vid Åkerö brofäste

Leksands kommun har skrivit ett markanvisningsavtal med byggbolaget Lillskär invest AB. Bolagets förslag är att bygga två fyravåningshus och två högre hus med sju respektive åtta våningar vid Åkerö brofäste. Lägenheterna är bostadsrätter och husen ska byggas i två etapper.

Avtalet med Lillskär ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om ett köp av marken till och med den 31 december 2018.

Avtalet ger också bolaget rätt att tillsammans med kommunen ta fram en detaljplan för området. Detaljplanen avgör hur området slutligen får bebyggas och bland annat hur höga husen får vara.

Kommunen har valt ut byggföretaget i en process där flera olika byggföretag fått presentera sina förslag. Förslagen har utvärderats efter fyra kriterier:

 • Att byggnadernas utseende visar ett modernt Leksand och Åkerö
 • Parkeringslösning
 • Pris
 • Exploateringsgrad

Lillskärs förslag var det som bäst uppfyllde de fyra kriterierna. Uppförandet av de nya bostäderna vid Åkerö brofäste planerar Lillskär att genomföra tillsammans med byggföretaget HMB construction AB.

Det finns ett godkänt planprogram för området och byggstart kan bli först när detaljplanen för området är klar.

Bidrag till och skötsel av enskilda vägar

Kommunstyrelsen har tagit två delbeslut i projektet med att utreda ansvarsfördelningen kring de enskilda vägarna. Det handlar om bidrag till lantmäteriförrättningar och avtal för skötsel av vägarna.

Kommunfullmäktige tog i september 2016 beslut om att fortsätta sköta driften, till exempel snöröjning, grushyvling och vägslåtter. Däremot ska investeringarna som vägförstärkningar och asfaltering betalas av vägarnas ägare, det vill säga alla fastighetsägare. Processen väntas ta flera år.

Beslut 1: Bidrag till lantmäteriförrättningar

Kommunstyrelsen säger ja till att kommunen ger bidrag till lantmäteriförrättningar för att bilda eller ombilda föreningar som tar ansvar för de enskilda vägarna. Det gäller både gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar.

Bidrag kan ges till fastigheter som:

 • ingår i en väghållningsorganisation som tecknat avtal om kommunal vägskötsel med Leksands kommun och som ansökt om förrättning senast 31 december 2019
 • ligger efter en vägsträcka som senast under 2017 var intagen för kommunal skötsel
 • är taxerade som bostadshus (med fastboende)

Kommunen står för upp till 50 procent av kostnaden för lantmäteriförrättningen, men maxbeloppet är 1 300 kronor för varje bidragsberättigad fastighet. Bidrag betalas inte ut till enskilda fastigheter utan till väghållningsorganisationen. Bidraget ges som en klumpsumma för alla bidragsberättigade fastigheter.

Beslut 2: Skötsel av vägarna

Kommunstyrelsen vill att kommunen ska teckna avtal med väghållningsorganisationerna för de enskilda vägar som kommunen ska fortsätta att sköta driften av.

Kommunens erbjudande är att sköta enskilda vägar till fast boende om avtalet tecknas med väghållningsorganisationen senast 31 december 2019.

Avtalet ska förtydliga och reglera frågor gällande:

 • Ansvar, rättigheter och skyldigheter
 • Omfattning (vilka vägar ska skötas, sommar- och/eller vinterskötsel med mera)
 • Investeringar såsom upprustning, förstärkning med mera
 • Hantering av statsbidrag

Kommunen upphör med skötsel av enskilda vägar om avtal inte har tecknats med väghållningsorganisation senast 31 december 2019.

Ny kostpolicy för Leksands kommun

Kommunstyrelsen säger ja till en ny, uppdaterad kostpolicy för kommunen. Kostpolicyn beskriver hur kommunen övergripande ska arbeta i kostfrågan, från upphandling av livsmedel till hur maten ska serveras.

I den uppdaterade policyn tas hänsyn till kommunens ambition med:

 • Nöjdare gäster
 • Ökad användning av ekologiska/miljömärkta livsmedel
 • Ökad nöjdhet i måltidsmiljön

Bland annat ska kommunen senast år 2020 använda 30 procent av livsmedelsbudgeten till inköp av ekologiska produkter. Kommunen ska också ställa krav på djurskydd motsvarande svensk djurskyddslagstiftning, inom givna ekonomiska ramar.

Kommunfullmäktige tar beslut om kostpolicyn vid sitt möte den 12 juni.

Bättre kvalitet på äldreboenden på natten

Leksands kommun antar de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram för att förbättra kvalitén på särskilt boende för äldre nattetid.

SKL rekommenderar kommunerna att arbeta med fyra punkter:

 • Koll på läget
 • Planera utifrån individens behov
 • Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
 • Ledarskap

Leksands kommun klarar flertalet av de framgångsfaktorer som SKL tagit fram. Två exempel på saker som kan förbättras är individuell planering nattetid och tillgängligt ledarskap nattetid. Det visar den utvärdering som sektor vård och omsorg gjort.

Ny infart ger säkrare trafikmiljö i Gärde

Leksandsbröd vill bygga en ny, säkrare infart från riksväg 70 till fabriken och butiken. Den nya infarten ger möjligheter för tung trafik att komma ut på riksvägen utan att passera skolor, fritidshem och närboende i området. Enligt mätningar åker dagligen cirka 510 fordon, varav 21 tunga, till Leksandsbröd.

Den planerade vägen börjar där nuvarande infart finns och ansluter till Häradsvägen cirka 150 meter längre norrut än vad nuvarande väg gör. Vägen blir cirka 380 meter lång. Den blir bredare än nuvarande väg.

Kommunstyrelsen vill att kommunen bidrar med 25 procent av kostnaden för den nya vägen, dock max 1 miljon kronor. Pengarna för medfinansieringen hanteras i ordinarie budgetprocess för 2018-2020.

Kommunfullmäktige tar beslut i frågan vid sitt möte den 12 juni.

Den lokala demokratin ska stärkas

Hur kan den lokala demokratin stärkas? Det ska en tillfällig fullmäktigeberedning arbeta med under ett års tid. Förslaget kommer från kommunfullmäktiges presidium* och gruppledarna för de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Arbetsgruppen ska:

 • kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande lokal demokrati
 • ta fram förslag till utvecklade arbetssätt och strukturer i syfte att uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap
 • skriftligt rapportera resultatet av arbetet till kommunfullmäktige

Arbetsgruppen består av tio ledamöter, en från varje parti i kommunfullmäktige samt en ordförande från den politiska majoriteten. De ska arbeta med frågan från 2017-06-12 till 2018-05-31. Rapporten från arbetet ska lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018.

Kommunfullmäktige tar beslut i frågan vid sitt möte i juni.

*Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Per-Erik Ingels (C), 1: vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) och 2:e vice ordförande Mats Stenmark (M).

Vad tycker du? Kommentera gärna!

Välkommen att kommentera på leksand.se! Undrar du hur kommentarsfunktionen fungerar och vilka regler som gäller?

Här kan du läsa mer
comments powered by Disqus
Sidansvarig: Magnus Rolands (magnus.rolands@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 16 augusti 2017 13:35

Kontakt

Kommunstyrelsens sekreterareMaria SkalkAdministrativ serviceTelefon: 0247-800 67 E-postadress: