Vanliga frågor om vinterväghållningen

Här nedan har vi gjort en översikt över de mest vanligt förekommande frågor vi får om snöröjning och halkbekämpning.

Hur ser prioritering ut för snöröjning och sandning?

Så här ser vår prioritering ut:

  1. Trottoarer, gång- och cykelbanor utifrån och in mot skolor samt till tåg- och bussanknytningar.
  2. Huvudbilstråk och busstråk.
  3. Stråk för gående till handeln och intilliggande bilparkeringar.
  4. Övriga vägnätet.

Vilka förväntningar kan trafikanten ha på snöröjningen?

Behoven avgör och väghållaren strävar alltid efter att göra rätt bedömning och prioritering. Eftersom resurserna är begränsade får trafikanter och fastighetsägare vid lågt trafikerade vägar finna sig i att det tar längre tid där än i tätorterna. Lagstiftningens svar på frågan är allmänt formulerat och säger att "vägen ska hållas i tillfredsställande skick för samfärdseln." Väghållaren har både en rättighet och en skyldighet att prioritera med hänsyn till behov och tillgängliga resurser.

Vem ska ta bort snövallen?

När det har snöat måste alla hjälpas åt att hålla samhället framkomligt. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus, till postlådan och eventuell plats för sopkärl. Leksandsbostäder och dess entreprenörer ska i möjligaste mån undvika att blockera enskilda utfarter, men är, enligt gällande praxis, inte skyldig att öppna gårdsinfarter eller enskilda vägar. I förarbetena till väglagen (prop. 1971:23 s. 168 och 173) sägs bland annat att väghållaren inte ens med avsevärd ökning av resurserna har möjlighet att ta bort snövallarna inom rimlig tid.

Hur kan jag bidra till ett framkomligt Leksand?

Som bilist hjälper du snöröjarna genom att följa parkeringsreglerna, som cyklist genom att parkera cykeln så att du inte hindrar snöröjningen, som fastighetsägare genom att INTE tippa snön från din gård på gatan utanför, något som alltför många fastighetsägare tyvärr tagit för vana.Alltför många fastighetsägare har tagit för vana att dumpa snö från gården på gatan utanför. Så får man inte göra.

Får byföreningen eller samfälligheten hämta sand till byns enskilda vägar?

Byföreningen eller samfälligheten har ansvaret för sandlådan. Byn eller samfälligheten kan hämta sand gratis fyra gånger per år på någon av Dala Frakts depåer. Innan sand kan hämtas måste kontakt tas med Dala Frakts kontaktperson Jan Andersson, tel.0247-647 00.

Var kan jag som privatperson hämta sand? 

Vill du förhindra halka på din tomt? Du som privatperson kan då hämta sand ur sandupplagen som finns placerade i Djura, Insjön, Leksand, Siljansnäs och Tällberg. Mer information och kartor hittar du här.

Kan ni inte låta bli att sanda på en del gång- och cykelvägar så att man kan åka spark?

Eftersom en majoritet numera går till fots och antalet sparkåkare blivit färre väljer vi att sanda när vägbanorna är isiga och utgör en risk. Eftersom det är mörkt under en stor del av dygnet på vintern och eftersom många av våra trottoarer samt gång- och cykelvägar är smala ser vi inte heller sandning av halva vägbanor som något alternativ. Bostads- och bygator sandas enbart vid extrem halka, så där är förutsättningarna bättre för sparkåkning.

Vilka regler gäller för snöröjningen på skolgårdarna?

Skolgårdarna ska vara röjda innan klockan 7.30. Om vi inte hunnit klart tills dess fortsätter snöröjningen när skoldagen är slut. Av säkerhetsskäl får inte våra maskiner vara på skolgården under de timmar barnen går i skolan.

Hur placerar jag sopkärlet och postlådan för att inte störa plogningen?

Sopkärl och postlådor ska placeras så att de inte utgör hinder för snöröjningen. De ska vara placerade minst 1 meter från vägkanten, max 1,5 meter. För att skada inte ska uppstå på dyra postlådor, bör de bytas ut under vintern. Om skada uppstår på postlådan under vinterväghållningen, ersätts den med en vanlig standardpostlåda.

Var lämnar jag synpunkter om snöröjningen?

Du är alltid välkommen att höra av dig, enklast via telefon eller mejl, till någon av kontakterna på den här sidan.

Vid allvarliga fel då växeln är stängd, ring SOS Alarm på 023-197 13

Sidansvarig: Ingrid Andrén (ingrid.andren@leksand.se)
Senast uppdaterad torsdag 02 november 2017 09:20

Kontakt

KUNDTJÄNST Telefon: 0247-800 00 E-postadress:
Receptionen Leksandsbostäder AB, gata/parkTelefon: 0247-805 00 E-postadress:
ArbetsledarePeter FallgrenLeksandsbostäder AB, gata/parkTelefon: 0247-804 84 E-postadress:
GatuchefOlle OskarssonLeksandsbostäder ABTelefon: 0247-802 66 E-postadress: