Frågor och svar om enskilda vägar

Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna. Listan över frågor och svar uppdateras löpande under processens gång.

Varför startas denna vägprocess?

Syftet är att långsiktigt säkra de enskilda vägarnas skick med hjälp av en ansvarsfördelning som ligger i linje med ansvarsfördelningen i våra grannkommuner och landet i övrigt.

När startar processen och när blir den klar?

Beslutet togs av kommunfullmäktige den 19 september 2016. I oktober samma år inledde kommunens trafikingenjör och Leksandsbostäders gatuchef arbetet som väntas ta många år.

Har inte kommunen tagit över alla enskilda vägar?

Väg i TällbergNej, kommunen har aldrig tagit över de enskilda vägarna. Däremot tog kommunen, i samband med kommunsammanslagningen 1972, på sig ansvaret att sköta de enskilda vägarna. Beslutet innebar i praktiken att de vägföreningar, vägsamfälligheter och byaföreningar som tidigare ansvarat för skötseln somnade in. Därför tror många idag att enskilda vägar är kommunala vägar.

Vem ska sköta de enskilda vägarna i framtiden?

Kommunen ska fortsätta sköta de enskilda vägarna. Däremot har det sedan kommunsammanslagningen varit tänkt att vägs ägare ska stå för nödvändig upprustning av vägarna. En grundförutsättning för att det ska fungera i praktiken är att bilda, eller ombilda gemensamhetsanläggningar (tidigare vägföreningar).

Vad definierar en enskild väg?

En enskild väg är en väg som inte är allmän väg (statlig väg) eller kommunal gata. Här finns mer information om enskilda vägar:
Trafikverket: Enskilda vägar

Finns det något som heter kommunala vägar?

Ja, de vägar som är inom detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap är kommunala gator. I Leksands kommun är det kommunala gator endast i Leksands Noret.

Vad menas med skötsel och underhåll av enskilda vägar?

Det kan till exempel vara grushyvling, vägslåtter, nytt grusslitlager, snöröjning och halkbekämpning.

Vad menas med väginvesteringar?

Det kan till exempel handla om vägförstärkning och asfaltering.

Hur mycket kostar nödvändiga investeringar på de enskilda vägarna?

Utifrån dagens skick på vägarna i Leksands kommun uppskattas investeringsbehovet till 5-10 miljoner kronor per år.

Vem får åka på en enskild väg?

Vägs ägare kan reglera vilken trafik med motorfordon som tillåts. En förutsättning för att få kommunalt stöd är att vägen är tillgänglig för allmän trafik.

Vilka räknas som vägs ägare?

Vägs ägare är de som har nytta av vägen, alltså fastighetsägarna längs vägen. Hit räknas även fritidshusägare som idag inte är med och betalar för vägunderhållet via skatten.

Vem får ta ut en vägavgift?

Rätten att ta ut vägavgift regleras dels genom lagstiftning och dels genom en lantmäteriförrättning där de som har nytta av en enskild väg får ett andelstal (baserat på nyttan). Här finns mer information om gemensamhetsanläggningar:

Hur många enskilda vägar finns det i kommunen?

Väg i RönnäsAv de 40 mil vägar som kommunen sköter är 33 mil enskilda vägar, fyra mil kommunal bilväg och tre mil kommunal gång- och cykelväg. Leksand är en av de kommuner i landet som sköter störst andel enskilda vägar.

Kan en enskild väg få statsbidrag för skötseln?

Ja, om de uppfyller kriterier enligt Trafikverket. Cirka en tredjedel av de enskilda vägar som Leksands kommun sköter idag har statsbidrag.

Kan en byförening ansöka och få statligt bidrag till underhåll eller investering?

Ja, om de uppfyller kriterier enligt Trafikverket.

Vad gäller om en person har flera fastigheter i kommunen? Om dessa fastigheter ligger längs samma vägsträcka? Eller olika vägar? Hur drabbas fastighetsägaren av vägavgifter i de olika fallen? 

Normalt har man genom en lantmäteriförrättning en rättsligt bildad organisation (samfällighet/vägförening) för att sköta de enskilda vägarna i ett bestämt område. 

I samband med lantmäteriförrättningen tilldelas varje fastighet ett andelstal (baserat på nyttan av vägen) som avgör hur stor vägavgiften kommer att bli. Normalt brukar fritidshus ha halva avgiften jämfört med hus för fastboende. Obebygda tomter har ett lågt andelstal medan verksamheter, hyresfastigheter (kommunala eller privata) kan ha ett högt andelstal. Har man fler fastigheter inom ett område får varje fastighet ett andelstal.

Det är normalt årsmötet för samfällighetsföreningen som fastställer årsavgift, baserat på behov och planerade åtgärder.

Då andelstal, indelningen av "Vägområden" och liknande fastställs av Lantmäteriet är det svårt att säga hur enskilda fastigheter kommmer att påverkas.

Vad gäller om en fastighet ligger längs en statlig väg och har utfart direkt till den statliga vägen, drabbas den fastigheten av några vägavgifter?

Det finns inget generellt svar då det är Lantmäteriet som bedömer vilka fastigheter som har "nytta" av de gemensamma byvägarna. Det beror med andra ord på hur Lantmäteriet delar in områden. Ofta tar man med alla fastigheter i byn, även de som ligger längs en statlig väg. Men de som ligger längs den statliga vägen brukar få halv avgift.

 

Om invånarna i en by beslutar om lägre vägstandard än normalt - kommer kommunen ändå att fortsätta sköta vägen?

Här finns inga fastställda riktlinjer eller beslut än så länge.

Men, förmodligen kommer kommunen fortsatt bidra med skötsel som tidigare förutsatt att vägarna är möjliga att sköta på ett vettigt sätt och att det är en standard som är ändamålsenlig för den trafik som trafikerar vägen.

Vägar med statsbidrag ska ha en viss standard för att fortsatt få statsbidrag. Trafikverket besiktigar dessa vägar var femte år.

Vad gäller när en sammfällighetsförening upphandlar väginvesteringar - tillkommer moms?

Ja, moms tillkommer. Näringsfastigheter har dock avdragsrätt för sin del av samfällighetens moms.

Kan det anges någon uppskattning vad den årliga kostnaden kan bli för en nor