Offentlig kontroll

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Miljöenheten utför offentlig kontroll på livsmedelsverksamheter för att se att livsmedelslagstiftningen följs.

Kommunens miljöenhet ansvarar för att kontrollera livsmedelsanläggningar, såsom livsmedelsbutiker, restauranger, skolkök, kök i vårdinrättningar, kaféer, bagerier, livsmedelstillverkare eller försäljning och servering på till exempel marknader.

Vi kontrollerar till exempel hygien, temperatur, märkning och den egenkontroll du som företagare är skyldig att göra. Vi tar även prover på livsmedel för mikrobiologisk eller kemisk undersökning.

Avsikten med den offentliga kontrollen är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs, så att konsumenterna garanteras säkra livsmedel och inte vilseleds.

Den offentliga kontrollen görs genom bland annat inspektioner, provtagningar och revision. Ibland sker kontrollen i projektform, där en avgränsad del av företagets verksamhet kontrolleras, och sådana projekt förekommer både som riksprojekt, länsprojekt eller lokala projekt. Ibland initieras kontrollen av klagomål eller anmälan om misstänkt matförgiftning.

Kontrollrapport

Efter en inspektion eller revision på en anläggning skickar vi alltid en kontrollrapport, där de avvikelser som har noterats framgår. Vi följer snarast möjligt upp de avvikelser som bedöms vara "allvarliga". Det kan till exempel vara bristfällig rengöring av ytor som kommer i kontakt med livsmedel eller att livsmedel förvaras på ett sätt som medför risk för att de förorenas. Hur snabbt uppföljningen sker beror på hur allvarliga avvikelser som har noterats. I de fall avvikelser av mindre allvarlig karaktär noteras sker uppföljning i samband med nästa planerade kontroll. I de fall tidigare noterade avvikelser kvarstår efter uppföljning vidtas någon form av sanktionsåtgärd, vanligtvis ett föreläggande eller förbud med eller utan vite och ibland åtalsanmälan. I de fall vi fattar ett beslut som går någon emot kan beslutet alltid överklagas. Alla sådana beslut har du som mottagare rätt att överklaga.

 

Avgift

Den årliga avgiften för kontroll beräknas enligt Livsmedels-verkets "vägledning för riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter". Denna vägledning kan du hitta på Livsmedelsverkets hemsida. Timavgiften är för närvarande 1100 kronor.

Kontrollavgiften varierar beroende på typ av verksamhet och dess storlek, och baserat på risk och erfarenhet. Det finns fyra olika risknivåer; hög risk, mellanrisk, låg risk och mycket låg risk. Placeringen i riskklass styrs av den verksamhet som bedrivs, storleken på verksamheten och om man producerar livsmedel som riktar sig till känsliga konsumentgrupper (såsom barn under fem år, allergiker, äldre eller personer med nedsatt immunförsvar).

Det finns även tre olika erfarenhetsklasser; A, B och C. Vilken erfarenhetsklass en verksamhet tillhör beror på de resultat som framkommer efter den offentliga livsmedels-kontrollen. Nya verksamheter placeras alltid i erfarenhetsklass B, där du som företagare sedan har möjlighet att sänka avgiften genom att ha ett väl fungerande system för egenkontroll och då istället hamna i erfarenhetsklass A. Om du däremot inte sköter din verksamhet på att bra sätt riskerar du att få en höjd avgift, vilket är erfarenhetsklass C.

För verksamheter som endast behöver registreras tas kontroll-avgiften ut från och med det år verksamheten påbörjas. För anläggningar som ska godkännandeprövas tas kontrollavgiften ut från och med året efter det att verksamheten godkänts.

Avgift för extra offentlig kontroll

I den årliga avgiften ingår den planerade kontrollen. Om det måste ske kontroller utöver denna, en så kallad extra offentlig kontroll, debiteras timavgift (för närvarande 1100 kr). Det kan till exempel vara uppföljningar av planerade kontroller eller uppföljning av befogade klagomål.

Sidan uppdaterad: 2022-02-08