Avfallshantering

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Som företagare har du skyldigheter att ta hand om ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. Hantering av avfall regleras genom miljöbalkens bestämmelser.

Kommunen har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. För verksamhetsavfall kan företaget själv välja vem man lämnar avfallet till. Mottagaren / transportören måste dock vara godkänd för att hantera avfallet.

Som verksamhetsutövare ska du föra anteckningar om producerat avfall och ha koll på att den som transporterar och eller tar emot avfallet har tillstånd för detta. Vissa avfallsslag omfattas av producentansvar och samlas då in av de materialbolag som finns.

Farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder att alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall samt alla verksamheter som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter. 

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas, dock senast två arbetsdagar efter den tidpunkten. Annars kan miljösanktionsavgift dömas ut.

Länk till Naturvårdsverkets e-tjänst för att rapportera farligt avfall hittar du högre upp på sidan.

Egen transport av farligt avfall

Transporterar du som företagare farligt avfall själv till återvinningscentralen eller annan mottagare av avfall måste du anmäla detta till Länsstyrelsen. Anmälan görs via Länsstyrelsens e-tjänst. Anmälan gäller i fem år.

Återvinningscentralen Limhagen

Företag kan även lämna in sitt sorterade verksamhetsavfall på kommunens återvinningscentral vid Limhagen i Leksand mot en avgift (företagsbiljett). För upplysningar om öppettider, vilket avfall som kan lämnas med mera, kontakta Dala Vatten och Avfall.

Lagstiftning

Miljöbalken och avfallsförordningen reglerar bland annat vem som ansvarar för olika typer av avfall och hur hantering och transport sker. 

Principen för avfallshanteringen ska följa den så kallade avfallstrappan. Det vill säga att i första hand ska uppkomst av avfall minimeras, sedan ska avfallet återanvändas, materialåtervinnas, energiutvinnas och i sista hand deponeras.

Sidan uppdaterad: 2022-02-21