Köldmedia

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Köldmedia i till exempel kylar och frysar kan innehålla växthusgaser. Det är krav på att återkommande kontrollera anläggningar som innehåller köldmedia över en viss mängd. Kontrollen ska rapporteras till miljöenheten.

Tidigare innehöll köldmedia freoner som skadade ozonskiktet. Dessa har nu förbjudits, men många av dagens köldmedia är istället växthusgaser som har tusentals gånger större växthuseffekt än koldioxid.

I den nya EU-förordningen om så kallade f-gaser, som började gälla 1 januari 2015 beräknas gränsen för kontrollintervall genom koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för kilo köldmedia.

Information / anmälan om installation av anläggning med köldmedia

Installation av kyl- eller värmepumpanläggningar som innehåller köldmedia ska anmälas till miljöenheten. 

Återkommande kontroll

På utrustning som innehåller mer än 5 ton CO2e ska periodisk läckagekontroll göras regelbundet. Tidigare gällde gränsen 3 kg köldmedia, men eftersom olika köldmedia har olika stor växthuseffekt har enheten ändrats till CO2e.

För utrustning med motsvarande 50 ton CO2e eller mer är det kontroll var sjätte månad som gäller.

Årsrapportering senast 31 mars

Ett anläggning som innehåller köldmedia motsvarande totalt 14 ton CO2e ska årligen skicka in en årsrapport över de kontroller och andra åtgärder som har utförts. Bara dom aggregat som innehåller mer än 5 ton CO2e ska räknas med i den totala summan.

Årsrapporten ska skickas till kommunens miljöenhet senast den 31 mars efterföljande år.

Miljösanktionsavgift

Om årsrapporten inkommer efter 31 mars, eller om till exempel kontrollintervallet ska verksamheten betala miljösanktionsavgift. Samhällsbyggnadsutskottet handlägger ärende och fattar beslut om utdömande av miljösanktionsavgift.

Export av begagnade varor

Det är inte tillåtet att exportera kylskåp som inte fungerar (farligt avfall). Bara begagnade varor som har intyg att de fungerar får exporteras. Det är annars stor risk att de hamnar i länder som inte har en miljömässigt hållbar återvinning av kylskåpen.

Freon

Freon (CFC) tunnar ut ozonskiktet vilket innebär att vi utsätts för skadlig UV-strålning. Det är därför viktigt att stoppa produktionen av ozon-nedbrytande ämnen och hindra att befintlig freon läcker ut i vår miljö. Freoner kan finnas i anläggningar såsom kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionsanläggningar, men håller på att fasas ut eftersom det är förbjudet att använda freon i Sverige. 

Förbud mot HCFC 

Sedan den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC-köldmedier med en mängd av 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningar skulle ha skrotats och tömts på, eller ersatts av nyare köldmedium före detta datum.

Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska göras av en certifierad kylfirma. Du måste också redovisa att detta är gjort till miljöenheten, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg.

Sidan uppdaterad: 2022-02-08