Miljöfarlig verksamhet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Om du ska bedriva en miljöfarlig verksamhet kan du behöva ha tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till kommunens miljöenhet. Tillsynen bedrivs av miljöenheten.

Hälsa och miljö påverkas av till exempel verksamhetens användning av kemikalier, hantering av avfall eller utsläpp till luft eller vatten. Läs mer om vad som gäller för specifika ämnesområden på övriga sidor.

Anmälan eller ansökan

De flesta verksamheter påverkar vår miljö eller hälsa på något sätt. Många verksamheter, som till exempel industrier, sågverk, och bensinstationer är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som berörs framgår av miljöprövningsförordningen. Verksamheterna klassas in i tillståndspliktiga (B), anmälningspliktiga (C) och övriga (U).

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet görs hos Länsstyrelsen. Kommunens miljöenhet brukar vara remissinstans och få yttra sig om ansökan.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet görs hos miljöenheten.

Tillsyn

Kommunens miljöenhet bedriver regelbundet tillsyn på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (även kallat B- respektive C-verksamheter). Vi bedriver även tillsyn på mindre, så kallade, U-verksamheter. Vid tillsynen inspekteras bland annat företagets egenkontroll,  utsläpp till luft, mark och vatten, avfalls- och kemikaliehantering och hur företaget arbetar med energieffektivisering.

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet ska utföra kontroll av verksamheten.

Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ska ansvariga för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter dokumentera egenkontrollen. Det ska även finnas en dokumenterad ansvarsfördelning och en kemikalieförteckning.

Naturvårdsverkets information om egenkontroll

 

Avgifter

För B- och C-verksamheter och vissa U-verksamheter tas en fast årlig tillsynsavgift ut. Övriga verksamheter debiteras avgift enligt timtaxa. Vid anmälan tas en avgift ut motsvarande den årliga avgiften. Taxan bygger på en behovsanpassad modell framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Avgiften täcker inte bara tiden för inspektion på verksamheten utan även förberedelse, skrivelser med mera. Timavgiften är för närvarande 1000 kronor.

Sidan uppdaterad: 2023-03-08