Sanering av PCB

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

PCB är ett giftigt ämne som numera är förbjudet i Sverige. Det finns dock fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial och läcker ut i miljön. Det ska därför saneras.

PCB ska saneras enligt förordningen om PCB.

Vad måste du som fastighetsägare göra?

Alla byggnader som berörs ska inventeras. Inventeringen sker lämpligtvis enligt den beskrivning som Byggsektorns kretsloppsråd tagit fram. Om du behöver hjälp med inventeringen kan du anlita en konsult. Svenska Fogbranschens Riksförbund har en förteckning över konsulter och auktoriserade entreprenörer.

Resultatet av inventeringen och eventuell åtgärdsplan (om du hittar PCB) ska lämnas till kommunens miljöenhet. Observera att du ska skicka in redovisningen även om du inte hittat PCB i byggnaden!

Inventera PCB

Enligt "Förordning (2007:19) om PCB m.m." ska byggnader och anläggningar inventeras och saneras från PCB. De fastigheter som berörs är hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga

lokaler samt samlings-, kontors-, och industrilokaler. Däremot omfattas inte jordbruksbyggnader eller bostadshus för en till två familjer. Fastigheten ska vara uppförd mellan åren 1956-1973 eller ha renoverats eller byggts om under denna period.

Sanering och märkning

När det gäller PCB i fogmassor och golvmassor ska dessa saneras om halten PCB överstiger 500 mg/kg. Före sanering ska detta anmälas till kommunen. Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast tre veckor före start, men kontakta miljöenheten i god tid före saneringen. Övrig utrustning eller andra produkter som misstänks kunna innehålla PCB ska märkas enligt reglerna i förordningen om PCB. Märkningen ska göras för att säkerställa ett säkert bortskaffande av det farliga avfallet. Ofta är det lönsamt att redan nu byta till exempel gamla lysrörsarmaturer och isolerglasfönster med PCB, eftersom det finns alternativ som ger en mycket lägre energiförbrukning.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar immunförsvar, nervsystem, cancerutveckling och fortplantning. PCB är mycket svårt att bryta ned och halterna ökar uppåt i näringskedjorna. Användningen av PCB förbjöds 1973, men PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- och golvmassor i byggnader där det användes.

Sidan uppdaterad: 2022-02-08