Ventilationskontroll

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En byggnads ventilation ska regelbundet kontrolleras om det är en hyresfastighet. Detta görs genom så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll.

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Syftet med ett krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att se till att inomhusklimatet i byggnader blir tillfredställande. Det är även viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, vilket innebär att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- och miljörisker.

Vem har ansvaret?

Om det blir fel på ventilationen ska det åtgärdas av fastighetsägaren. Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att lagstadgad regelbunden kontroll av ventilationen görs, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Samhällsbyggnadsutskottet har tillsyn över att kontrollen utförs.

Om du misstänker att ventilationen är dålig ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren, eller styrelsen om du bor i en bostadsrätt. Om du inte får den hjälp du kan förvänta dig kan du vända dig till kommunens miljöenhet.

Som boende måste du också ta ditt ansvar för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt, till exempel genom att se till att alla ventiler är öppna och rengjorda.

Den återkommande besiktningen ska utföras med olika intervall beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem det är.

Besiktningsintervall

3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler, fritidshem, servicehus för äldre och liknande oavsett vilken typ av ventilationssystem.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, hotell och liknande med FT och FTX system.

6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, hotell och liknande med F, FX och S ventilation.

Installationsbesiktning för en- och tvåfamiljshus

En- och tvåfamiljshus med FT, FX och FTX-system ska besiktas innan det tas i bruk, och det krävs ingen återkommande besiktning.

Vad ska kontrolleras?

Vid en funktionskontroll ska besiktningsmannen kontrollera att egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med egenskaperna när systemet togs i bruk. Ventilationssystemet ska inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden. Buller inom- och utomhus från ventilationsanläggningar ska alltid beaktas.

Vid kontroll av ny anläggning ska ljudnivåmätning alltid utföras. Vid återkommande kontroll ska mätning utföras om anläggningen bedöms avge störande ljud. Tillåten ljudnivå inomhus får ej överstiga gällande föreskrifter. För utomhusbuller ska Naturvårdsverkets riktlinjer uppfyllas.

Besiktningsmannen ska även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet som inte medför sämre inomhusklimat.

OVK-protokoll

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll med angivet datum och redovisa resultat av besiktningen samt datum för nästa besiktning. Ett exemplar av protokollet ska lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar ska skickas till Byggnadsnämnden. Byggnadens ägare ska anslå intyget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Samhällsbyggnadsutskottet är tillsynsmyndighet

Samhällsbyggnadsutskottet och byggenheten i kommunen är tillsynsmyndighet och övervakar att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter med OVK och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan samhällsbyggnadsutskottet med stöd av plan och bygglagen förelägga ägaren att genomföra en funktionskontroll.

Om det av ett besiktningsprotokoll framgår att kraven för funktionskontroll inte uppnås kan samhällsbyggnadsutskottet förelägga ägaren att åtgärda bristerna. Den som utför funktionskontroll av ventilationssystem ska vara sakkunnig och certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

Hur kan din ventilation förbättras?

Det fastnar mycket smutspartiklar i ventiler, särskilt i kök och badrum. Du kan själv se till att alla ventiler är öppna så mycket som möjligt och att de rengörs regelbundet så att ventilationen fungerar på bästa sätt. 

Vad kan kommunens miljöenhet göra?

I första hand ska du vända dig till din hyresvärd om du upplever problem med ventilationen. Hjälper inte det kan du vända dig till miljöenheten som utreder problemet och kan ställa krav på på hyresvärden om det är nödvändigt. 

Sidan uppdaterad: 2019-03-19