Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Bostadsanpassning

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Hantverkare och dam

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja bostaden på ett ändamålsenligt sätt. Här berättar vi hur man kan få del av bidraget.

Du som äger en bostad för permanent bruk eller  har en  bostad med hyres eller bostadsrätt, kan söka bidrag. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Åtgärder ska avse anpassning av bostadens fasta funktioner i, och i anslutning till den bostad som ska anpassas.

Endast nödvändiga åtgärder

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för den funktionshindrade.

Nödvändigheten styrks med intyg från i första hand arbetsterapeut, i andra fall från läkare eller annan sakkunnig. 
Bidrag lämnas för en skälig kostnad.
Funktionshindret kan vara fysiskt, psykiskt eller medicinskt och ska vara långvarigt eller permanent bestående.

Vad är inte bidragsberättigat?

Bidrag lämnas inte till åtgärder som är nödvändiga av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt

underhåll eller av byggnadstekniskt skäl.

Bidrag till lös egendom lämnas inte.

Köp, byte eller nybyggnad

Vid köp eller byte samt vid nybyggnad av bostad gäller speciella regler. Det krävs särskilda skäl för bidrag om man väljer en bostad som kräver anpassning. Vid nybyggnad ska huset göras lämpligt utan stöd av bidrag. Bidrag kan lämnas till vissa funktionsrelaterade merkostnader.

Nedan finns vanliga frågor och svar

Du som har bestående eller lånvarigt funktionshinder som gör att du behöver anpassa din bostad har rätt att söka bostadsbidrag. 

Bidraget ska användas till åtgärder som ger dig möjlighet till självständigt liv i eget boende. Du ska kunna förflytta dig in, ut och inom bostaden, laga mat, sköta hygien, sova och vila.
Det kan exepmelvis vara att du har en rullator för inhomhusbruk och behöver bredda en dörröppning eller ta bort trösklar. 

 

Bidraget mostvarar en själig kostnad för beviljade åtgärder. Om du väljer en annan lösning än den kommunen bedömt som lämplig får du själv betala evenutell merkostnad. 

Du söker bostadsbidrag genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka de problem du får i din bostad till följd av din funktionsnedsättning. 

- Medicinskt sakkunnig som intyg ditt funktionshinder. 
- Ägare, om du bor i hyreslägenhet, bostadsrätt eller bor i en fastighet som någon annan äger ex. dina barn, måste du få ett skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Alla fastighetsägare måste underteckna medgivandet. 

Om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller på annat sätt nyttjar en annans bostad behöver du få ett medgivande från fastighetsägare, ex. om du bor med en person som är formell ägare till villan eller att dina barn äger villan. Alla lagfarna fastighetsägare behöver undertäckna medgivandet. 

Bidraget kan betalas ut på olika sätt.
- Bidraget kan betalas ut i form av kontantersättning efter att anpassningen är utförd, besiktigad och att kommunen har fått en kopia på fakturan. 
- Kommunen anlitar hantverkare som utför åtgärden och står för fakturan.
- Bidrag kan lämnas genom en begagnad anordning. exempelvis en spisvakt. 

Din handlägger beslutar om hur din ersättning ska utbetalas. 

Ska du flytta eller av annan anledning inte har behov av anpassningen längre informerar du din fastighetsägare om detta. Genom att fastighetsägaren godkänt anpassning i bostaden utan krav på återställning är det fastighetsägaren som ansvarar för att återställa anpassningarna. 

I din nya bostad får du söka en nytt bidrag för anpassning. Om du flyttar ska du noga välja en ny bostad utifrån din funktionsnedsättning. Väljer att flytta till en bostad utan hiss finns kan du inte beviljas bidrag för att installera en hiss om du redan innan flytten hade behov av hiss. 

Om bostadsanpassningsbidrag inte biviljas har du rätt att överklaga beslutet. Ditt överklaganse ska komma in skriftligen till kommunen inom tre veckor från den dag du to emot beslutet. Handläggaren kan välja att göra en omprövning av beslutet och du har möjlighet att komma med ytterliggare uppfigter som styrker din ansökan. Om handläggaren väljer att inte ompröva beslutet skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning. 

Om du som fastighetsägare hyr ut bostad där någon vill göra en bostadsanpassning krävs att du som fastighetsägare lämnar ditt medgivande till att aktuell bostad får anpassas. Du kan inte kräva att anpassningen ska återställas efter att den funktionshindrade flyttat eller inte längre behöver sin anpassning längre. 

Du som fastighetsägare kan söka återställningsbidrag när anpassningen inte längre behövs och en ny hyresgäst ska flytta in. Innan du kan få återställningsbidrag ska du kontakta kommunens bostadsanpassninghandläggare och undersöka i fall det finns någon inom kommunen som har behov av den anpassningen som finns i den aktuella bostaden som kan flytta in istället. 

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag i kommunen där du är bosatt. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. Ansökan skickas till kommunen tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden. Vid större anpassningar ska ansökan kompletteras med prisuppgifter eller offert, åtgärdsprogram och ritningar på hur du vill anpassa din bostad.

Om sökanden bor i en bostad med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, ska man lämna in ett medgivande från den som äger fastigheten. Ägaren ska i ett medgivande godkänna att åtgärden får utföras och att man inte kräva ersättning av sökanden för att återställa anpassningsåtgärderna.

Lämnas inget medgivande kan bostadsanpassningsbidrag inte beviljas.

Fastighetsägare har i samband med anpassningen godkänt åtgärden utan återställningskrav gentemot den sökande. Fastighetsägaren kan söka återställningsbidrag.

Bidraget betalas ut i form av en kontantersättning efter det att anpassningen är utfört, besiktigat och att kommunen fått in kopia på faktura.

Man kan få bidraget på tre olika sätt.

  • Bidraget kan lämnas med ett belopp (kontantbidrag) för en skälig kostnad för åtgärden.

  • Bidraget kan lämnas som ett åtagande från kommunen som utför åtgärden, då ska sökande och kommunen vara överens om detta.
  • Bidraget kan lämnas genom en begagnad anordning, då ska sökande och kommunen vara överens om detta.

Bidraget täcker hela kostnaden för nödvändiga anpassningsåtgärder. Om du väljer ett dyrare utförande än vad som är nödvändigt får du själv stå för merkostnaden. 

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till åtgärder för att tillgodose sina vardagliga behov. Till exempel att komma in och ut ur bostaden, förflytta sig i bostaden, sova och vila, äta och laga mat och sköta sin hygien. 

Bostadsanpassningsbidrag kan inte beviljas för åtgärder som betraktas som byggnadstekniska brister, eftersatt underhåll eller avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner.

 

Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa sin permanenta bostad. Bidrag lämnas inte för anpassningar i fritidshus.

Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa en annan persons bostad där sökanden bor periodvis. Ett av villkoren för att bidrag ska beviljas vid periodiskt boende är att sökanden bor hos någon som ansvarar för omvårdnaden av sökanden i sin bostad.

Det är alltid den som har en funktionsnedsättning som ska vara den sökande. Gäller ansökan om bostadsanpassningsbidrag någon som har en förmyndare eller förvaltare är det förmyndaren eller förvaltaren som är ställföreträdare. Fortfarande är det sökande med förmyndare eller förvaltare som är part i ärendet.

Om sökanden innehar bostaden med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, äger sökanden inte bostaden. Medgivande måste i sådana fall inhämtas från den/de som äger bostaden. Äger man bostaden tillsammans med någon/några, ska man inhämta ett medgivande från samtliga ägare. Ägaren/ägarna ska i ett medgivande samtycka till att åtgärden utförs samt utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden eller den som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna. Lämnas inget medgivande kan bostadsanpassningsbidrag inte lämnas.

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggare kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Sidan uppdaterad: 2019-02-28