Komplementbyggnader och attefallsåtgärder

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar onsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Besökstid:

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.

Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.

Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.

 

Åker i Rönnäs

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan vara ett garage, ett förråd eller en gäststuga. En sådan byggnad får inte dominera över huvudbyggnaden.

En komplementbyggnad kan antingen vara lovbefriad eller var byggd med bygglov. Krävs bygglov för din komplementbyggnad behöver åtgärden stämma överrens med detaljplan om du bor inom detaljplanelagt område. Friggebod och attefallshus är exempel på lovbefriade komplementbyggnader. 

Du måste anmäla åtgärderna och invänta startbesked

Glöm inte att åtgärder för takkupor, attefallsbyggnad, attefallstillbyggnad 15 kvm först måste anmälas till kommunens byggenhet som ska utfärda ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Anmälan ska innehålla samma handlingar som ansökan för bygglov se bygglovsprocessen för att byggenheten ska kunna bedöma åtgärdens lämplighet. Från det att anmälan inkommit och är komplett ska ett startbesked utfärdas inom 4 veckor. Observera att du riskerar byggsanktionsavgifter om en åtgärd påbörjas utan att startbesked är utfärdat. Läs mer om svartbygge och olovligt byggande här.

Byggnaderna kan bestå av ett eller flera hus vars sammanlagda byggnadsarea inte får vara större än 15 kvadratmeter. En friggebod får inte byggas ihop med andra byggnader. Taknockshöjden får inte vara högre än 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden. Det är viktigt att komma ihåg att en friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus. Det betyder att det måste finnas ett bostadshus på tomten för att du ska få bygga en friggebod. En friggebod omfattas inte av några bestämmelser. Det betyder att du får bygga en friggebod på mark som inte får bebyggas och att dess area inte räknas in i fastighetens byggrätt.

Det är tillåtet att bygga upp till 25 kvadratmeter Attefallshus på sin tomt utan att söka bygglov. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus alternativt som komplementbyggnad. Attefallshusen får användas till allt från inredd bostad, gäststuga, kontor till förråd och friggebod och det står husägaren fritt att dra in vatten och avlopp. Men det är viktigt att Boverkets regler alltid följs och det gäller att man alltid lämnar in en bygganmälan till sin kommun om man planerar att bygga ett Attefallshus. Så snart ett Attefalls hus inreds för att bli en regelrätt bostad ska alla faciliteter finnas på plats och benämningen på byggnaden blir automtiskt komplemtbostad enligt normerna för Attefallshus.

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. 
Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggavdelning och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.

Om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5m krävs grannes medgivande. Detta rekommenderas görs skriftligt för att undvika missförstånd i framtiden. Nekar granne medgivande för åtgärden behöver man söka bygglov. Då är det inte längre en attefallsåtgärd eller lovfriad åtgärd utan ett bygglov. Om du bygger närmare sjö eller vattendrag än 100 meter krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Detta söker du genom blanketten ansökan/anmälan. 

Sidan uppdaterad: 2019-04-04