Adresser, namnsättning och lägenhetsnummer

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gatuskylt

Kommunen har ett övergripande ansvar när det gäller vägnamn och adresser. I vissa fall är även byar och enskilda fastighetsägare ansvariga.

Sektor för samhällsutveckling ansvarar för att namn och adresser sätts på byggnader och platser där någon bor eller bedriver någon form av verksamhet. I första hand gäller det bostadshus, industrier och allmänna byggnader. Även fritidshus och fäbodstugor ska enligt lagen ha en fastställd adress. 

Vi försöker oftast få en geografisk eller historisk bakgrund till området, med exempelvis gamla gårdsnamn eller en tematisk namnsättning. Synpunkter och förslag till namnsättning brukar inhämtas från byorganisationer, men även andra intresseorganisationer och privatpersoner har möjlighet att inkomma med förslag. 

Utskottet för samhällsbyggnad fastställer sedan det slutliga förslaget. Utskottet för samhällsbyggnad sätter även namn på offentliga platser, byggnader och anläggningar.

Har du frågor om adresser är du välkommen att kontakta oss!

Läs mer

Med belägenhetsadress menas en inom kommunen unik adress som är knuten till en bestämd byggnad eller anläggning och som redovisas i officiella register.

Belägenhetsadress utgör ofta grund till postadress.

Var uppmärksam på att man i Leksand valt att ha med bynamn i byadresser. Hela namnet måste anges ex. "Plintsberg Plintsbergsvägen XX".

  • För de centrala delarna av Leksand, Insjön, Siljansnäs och Tällberg består adressen av vägnamn och nummer.
  • För några mindre byar och områden består adressen av bynamn/områdesnamn och nummer.
  • För övriga byar består alltså adressen av bynamn, vägnamn och nummer.

Som tillägg till adressen kan man foga ett så kallat populärnamn, till exempel ett gårdsnamn.

Utskottet för samhällsbyggnad beslutar om namnsättning av gator, vägar och allmänna platser.

Nummer anges i stigande ordning för fastigheterna längs en gata. Infarten till respektive fastighet och fastighetens placering är avgörande vid bestämning av nummer.
Numrering görs med jämna nummer på ena sidan och udda nummer på andra sidan gatan.

Vägnamn: Kommunen skyltar vägnamn i de centrala delarna av Noret, Åkerö, Insjön och Siljansnäs. I övriga områden ansvarar respektive by, samfällighetsförening eller dylikt för skyltningen.

Byggnader: Fastighetsägaren ansvarar för att adressens nummer skyltas upp på fasad, väl synligt från väg. Om huset inte är synligt från väg kan en anvisning sättas upp vid infarten.

Postlåda: Postlådeägaren ansvarar för att adressen (vägnamn och nummer) finns tydligt markerat på postlådan.

Alla bostäder i Sverige ska också föras in i ett lägenhetsregister. Registreringen används bland annat i planeringen av vårt samhälle, till exempel vid bostadsbyggande. 

Detta register ersätter de tidigare folk- och bostadsräkningarna.Länk till mer information om Lägenhetsregister  https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/

Tryck på länken så kommer du till information om lägenhetsregister. Lägenhetsregistret hos Boverket.se

Sidan uppdaterad: 2022-04-26