Byggenhetens ordlista

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Byggenheten har telefontid klockan 10.00-12.00 vardagar. Är vi upptagna, kan du lämna ett meddelande via vår kundtjänst så hör en handläggare av sig.

 

Vill du besöka oss ber vi dig att boka en tid i förväg.

 

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila handlingarna till vår kundtjänst. 

Ord

I byggenhetens verksamhet ingår en del krångliga ord och lagtext. Det är inte alltid lätt att förstå så här har vi skapat en förklaring för de mest förekommande uttrycken och vad de innebär.

Ordlista

Även om det inte krävs bygglov för vissa åtgärder kan det krävas en anmälan. Du måste få ett skriftligt starbesked innan dy får börja bygga. Byggenheten har 4 veckor på sig att lämna ett startbesked från det att anmälan är komplett.

Byggherren är den som äger en fastighet och ska utföra en åtgärd själv eller anlitar en byggfirma som utför den åt byggherren. Byggherren anlitar, om nödvändigt för åtgärdens egenskapskrav, en kontrollansvarig.

Byggenheten hos kommunen gör en bygglovsprövning. I prövningen granskas den planerade åtgärden gällande lokalisering, yttre utformning och tillgänglighet. Bygglovet utgör ett sorts tillstånd att utföra åtgärden som byggherren sökt för.

Är en sorts karta som visar hur mark och vatten ska användas för ett område. Detaljplanen reglerar ofta byggnadshöjder, byggrätt det vill säga antalet kvadrat som får bebyggas och vart byggnader exempelvis inte får placeras.

Ett förhandsbesked är ett sorts kvitto på om en mark som idag är obebyggd kan vara lämplig att bygga på och under vilka förutsättningar. Man behöver inte färdiga ritningar på det man ska bygga för att kunna söka förhandsbesked.

Grannehörande kallas det när grannar eller andra sakägare som berörs av åtgärden får möjlighet att säga sin mening. Grannehörande sker exempelvis när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen eller att åtgärden inte finns reglerad i detaljplan. Det är handläggaren som sköter grannehörandet.

I en kontrollplan redovisas vilka kontroller under byggnationen som ska göras. Vilka intyg och handlingar som ska lämnas in till byggenheten och vilka tekniska krav som ställs på byggnaden. Exempelvis att våtrum är byggda enligt reglerna.

En så kallad KA medverkar för att säkerställa att kraven enligt plan- och bygglagen uppfylls. Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan, ser till att den följs och att nödvändiga kontroller under byggnationen utförs. Du som ska bygga anlitar själv en kontrollansvarig som är certifierad enligt PBL (plan- och bygglagen.) http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/ På boverkets hemsida kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnation. Denna säkerställer tomtgränser och husets placering. Nybyggnadskartan tas fram av kart- och mätningsavdelningen på kommunen.

En kartbild över din fastighet som visar befintliga byggnader och tomtgränser. Situationsplanen ska visa vart den ny byggnaden ska placeras. Byggnaden ska måttsättas och mått till tomtgräns ska anges. Ska du bygga en nytt bostadshus på en obebyggd tomt behöver du en nybyggnadskarta.

En byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt. En byggrätten regleras i detaljplanen och talar om hur och vad marken får användas. Till exempel hur många kvadratmeter som får byggas, hur många våningar som får byggas, avstånd till tomtgräns och mellan byggnader med mera.

Strandskyddat området gäller generellt 100 meter från strandlinjen vid sjöar och vattendrag om inte detaljplan finns för området. Om en byggnad ska uppföras byggnad uppföras på en fastighet inom strandskyddat område behöver man utöver att söka bygglov/anmälan även söka strandskyddsdispens. Detta hanteras i samma ärende som bygglov/anmälan hos byggenheten.

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande.

Efter att man fått ett beslut i ett bygglovs- eller anmälningsärende ska byggherren och kontrollansvarige tillsammans med representant från byggenheten mötas för ett tekniskt samråd. Vid samrådet diskuteras vilka kontroller som behövs under byggtiden. Tekniskt samråd

När myndighetsnämnden har beslutat om lov så krävs i vissa ärenden att ett tekniskt samråd skall hållas. Vid samrådet går ni gemensamt igenom redovisningen av arbetets organisation och förslag till kontrollplan. Om myndighetsnämnden känner till att projektet kräver tillstånd av någon annan myndighet ska de upplysa dig om det. Bygglovsenheten för protokoll under hela samrådet.

Med en komplementbyggnad menas andra byggnader på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. En komplementbyggnad kan som exempel vara ett uthus, lekstuga eller ett garage men kan också vara andra typer av små byggnader. En komplementbyggnad är alltså inte en tillbyggnad som är en del av huvudbyggnaden(bostadshuset).

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

När du ansöker om bygglov ska du komplettera ansökan med ritningar som beskriver det som ska byggas. Förutom planritning kan sektionsritningar, fasadritningar, situationsplaner och detaljritningar behövas. Generellt för ritningar gäller att dem är fackmannamässigt utförda, det betyder att det ska vara tydligt för alla vad som framgår från ritningarna.

Ofta är 1:100 en bra skala för planritningar.

En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende.

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller bara skiljs åt av väg, gata eller parkmark. Kontakta kommunen om du är osäker på vilken typ av område det gäller.

Du måste ha fått ett startbesked från byggenheten innan du får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. I startbeskedet fastställer myndighetsnämnden kontrollplanen, bland annat utifrån det som har kommit fram vid det tekniska samrådet. Man fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. I vissa enklare bygglov- och anmälningsärenden ingår starbesked i beslutet och du kan då direkt påbörja åtgärden.

När byggåtgärderna har avslutats kallar bygglovsenheten till slutsamråd (vid större ärenden). Då går man bland annat igenom hur kon­trollplanen har följts.

Byggenheten ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda enligt kontrollplanen. De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) eller en annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked.

Sidan uppdaterad: 2022-02-03