Förhandsbesked

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Byggenheten har telefontid klockan 10.00-12.00 vardagar. Är vi upptagna, kan du lämna ett meddelande via vår kundtjänst så hör en handläggare av sig.

 

Vill du besöka oss ber vi dig att boka en tid i förväg.

 

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila handlingarna till vår kundtjänst. 

Hisvåla

Ett förhandsbesked ger dig svar på om en tomt passar för byggnationer. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om att stycka av en tomt.Kom ihåg att ansöka i god tid.

Vad kan ett förhandsbesked användas för?

När du skickat in en ansökan om förhandsbesked gör vi en prövning mot kraven i 2 kap. Plan- och bygglagen. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för.

Om du vill stycka av ett markområde utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på platsen, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om att stycka av en tomt hos Lantmäteriet.

Vem fattar beslut om förhandsbesked?

Det är kommunens utskott för samhällsbyggnad som fattar beslut om förhandsbesked.

Vad innebär prövningen?

Det finns många faktorer som utskottet tar hänsyn till vid en prövning av förhandsbesked:

En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras.

  • Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.
  • Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och i luften ska vara tillräckligt.
  • Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som det ska tas hänsyn till.
  • Du måste kunna visa att vatten och avlopp går att ordna och att det är möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden.

Alla förhandsbesked besiktas på plats. Grannar och andra som berörs ges möjlighet att yttra sig. I vissa fall skickas ärendet även till trafikverket, elbolag, Länsstyrelsen Dalarna och andra berörda myndigheter för yttrande.

Villkor i förhandsbeskedet

I förhandsbeskedet kan utskottet ställa villkor som måste uppfyllas för att ett bygglov ska kunna beviljas. Villkoren kan handla om byggnadens placering, storlek, utformning med mera.

Hur lång tid är giltighetstiden?

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Hur söker jag?

Du söker om förhandsbesked i blanketten som finns högst upp på denna sida.

Till blanketten bifogar du följande:

  • En situationsplan med förslag inritat i form av förslag på nya tomtgränser, en föreslagen husplacering samt tillfartsväg.
  • Om platsen är belägen utanför kommunalt VA-verksamhetsområde redovisas plats för enskilt avlopp och vatten/brunn. Även övriga vattentäkter inom 150 meter från fastigheten ska redovisas.
  • Bifoga gärna fotografier av befintligt markområde.

Hur lång tid tar det innan jag får förhandsbesked?

Ett förhandsbesked tar ofta tid att behandla, så sök i god tid. Utskottet har 10 veckor på sig att handlägga ett ärende om förhandsbesked. I vissa fall kan tiden förlängas till 20 veckor. Anledningen till att det tar tid är att utskottet måste höra grannar och besikta platsen. Ibland måste även andra myndigheter ges tid att besikta platsen. Strandskydd, utfartstillstånd, skyddsavstånd till allmänna vägar, avloppslösningar, kraftledningar, fornminnen och annat gör också att den här typen av ärende kan bli komplicerat.

Sidan uppdaterad: 2020-03-25