Komplementbyggnader och attefallsåtgärder

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Byggenheten har telefontid klockan 10.00-12.00 vardagar. Är vi upptagna, kan du lämna ett meddelande via vår kundtjänst så hör en handläggare av sig.

 

Vill du besöka oss ber vi dig att boka en tid i förväg.

 

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila handlingarna till vår kundtjänst. 

Åker i Rönnäs

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan vara ett garage, ett förråd eller en gäststuga. En sådan byggnad får inte dominera över huvudbyggnaden.

En komplementbyggnad kan antingen vara lovbefriad eller var byggd med bygglov. Krävs bygglov för din komplementbyggnad behöver åtgärden stämma överens med detaljplan om du bor inom detaljplanelagt område. Friggebod och attefallshus är exempel på lovbefriade komplementbyggnader. 

Du måste anmäla åtgärderna och invänta startbesked

Glöm inte att åtgärder för takkupor, attefallsbyggnad, attefallstillbyggnad 15 kvm först måste anmälas till kommunens byggenhet som ska utfärda ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Anmälan ska innehålla samma handlingar som ansökan för bygglov se bygglovsprocessen för att byggenheten ska kunna bedöma åtgärdens lämplighet. Från det att anmälan inkommit och är komplett ska ett startbesked utfärdas inom 4 veckor. Observera att du riskerar byggsanktionsavgifter om en åtgärd påbörjas utan att startbesked är utfärdat. Läs mer om svartbygge och olovligt byggande här.

En friggebod är en fristående komplementbyggnad. Den kan användas som förråd, gästrum eller växthus. Du får ha flera friggebodar på din fastighet men den sammanlagda arean får inte överskrida 15 kvadratmeter. Byggnaden får vara max 3 meter i nockhöjd. 
Friggeboden får inte sammanbyggas med någon annan byggnad och är ett komplement till ditt bostadshus eller fritidshus. 

Det kan krävas bygglov för friggebod om din fastighet ligger inom riksintresse för kulturmilö eller krävas strandskyddsdispens om byggnaden placeras inom strandskyddat område. 

Det är tillåtet att bygga en attefallsbyggnad på sin tomt utan att söka bygglov. Dock krävs anmälan och att du inväntar startbesked innan åtgärden får påbörjas. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus eller som komplementbyggnad. Attefallshusen får användas till allt från inredd bostad, gäststuga, kontor till förråd och det står husägaren fritt att dra in vatten och avlopp. Men det är viktigt att Boverkets regler alltid följs och det gäller att man alltid lämnar in en anmälan om man planerar att bygga ett attefallshus. I vissa fall kan bygglov för attefallsbyggnad krävas exempelvis om fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö eller inom strandskyddat område. 
En attefallsbyggnad som inte kräver bygglov får vara max 30 kvadratmeter och 4 meter i nockhöjd. 

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea, det innebär att om tillbyggnaden görs i två våningar får respektive våning vara 7,5 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. 
För att få göra tillbyggnaden krävs det att du gör en anmälan till kommunen och inväntar startbesked innan du får påbörja åtgärden. 
Om din fastighet ligger inom riksintresse för kulturmiljö krävs bygglov. 

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. 
Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggavdelning och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.

Om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5m krävs grannes medgivande. Detta rekommenderas görs skriftligt för att undvika missförstånd i framtiden. Nekar granne medgivande för åtgärden behöver man söka bygglov. Då är det inte längre en attefallsåtgärd eller lovfriad åtgärd utan ett bygglov. Om du bygger närmare sjö eller vattendrag än 100 meter krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Detta söker du genom blanketten ansökan/anmälan. 

Sidan uppdaterad: 2022-05-13