Strandskydd

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Byggenheten har telefontid klockan 10.00-12.00 vardagar. Är vi upptagna, kan du lämna ett meddelande via vår kundtjänst så hör en handläggare av sig.

 

Vill du besöka oss ber vi dig att boka en tid i förväg.

 

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila handlingarna till vår kundtjänst. 

Badplats vid Sången

Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Syftet är bland annat att trygga förutsättningar för friluftslivet, och bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Utökat strandskydd till 300 meter gäller inom vissa områden.

Kommunen har beslutat om så kallade LIS-områden i översiktsplanen, vilket innebär att ett område pekas ut där undantag från strandskyddet ska göras i syfte att gynna landsbygdsutveckling. Kontakta byggavdelningen för vad som gäller för just din fastighet.

Strandskydd - bestämmelser

Där strandskydd råder är det förbjudet att:

 • Uppföra nya byggnader, till exempel sommarstuga, bastu eller båtskjul.
 • Ändra byggnader så de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till, till exempel bygga om en fiskebod till en sommarstuga.
 • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten, till exempel trädfällning.
 • Inför planerad bebyggelse som avses i punkterna ovan,
 • utföra andra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter. Exempel på anläggningar eller anordningar som kan vara förbjudna är bryggor, planteringar, grillplatser, pirar, anordningar för upptagning av båt, flaggstänger, trädgårdsgångar, staket, golfbanor och campingplatser.
 • Utföra andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet, till exempel muddring och spridning av gödsel eller bekämpningsmedel.

Förbuden ovan gäller inte för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som behövs för jordbruket, skogsbruket eller yrkesfisket, under förutsättning att de inte är avsedda för bostadsändamål. Detta gäller endast om näringsomfattningen är sådan att den medför ett tillskott av betydelse för näringsidkarens försörjning.

Förbuden regleras av miljöbalkens 7 kapitel, paragraf 15.

Bygga nära vatten

Önskemål om att uppföra byggnad eller annan anläggning nära strand kommer ofta i konflikt med allemansrätten eller områden av betydelse för växt- och djurliv. Strandskyddet innebär förbud att ställa upp byggnader och anläggningar, skyltar med mera som kan avhålla allmänheten att röra sig inom områden som annars skulle ha uppfattats som allemansrättsligt tillgängliga. Även bryggor omfattas av strandskyddsbestämmelserna.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (Miljöbalken 7 kap 13§). Att utföra arbeten i vattenområden är vattenverksamhet som antingen är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalkens 11 kapitel. Tillstånd söker man hos mark- och miljödomstolen och anmälan görs till länsstyrelsen.

Strandskyddsdispens

Om det finns särskilda skäl finns det möjlighet att få dispens från strandskyddet. Som exempel på särskilda skäl nämns i miljöbalkens 7 kap 18 § följande:

 • Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
 • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
 • Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.
 • Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
 • Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
 • Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften, det vill säga att förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt. Vid varje beslut om dispens ska en fri passage för allmänheten säkerställas.

Dispens kan även förses med särskilda villkor om naturmiljön är känslig. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte avslutats inom fem år.

Ansökan om dispens från strandskyddet görs på blanketten för ansökan om bygglov.

Mer information

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverkets information om strandskydd

 

Sidan uppdaterad: 2023-09-07