Bygglovsprocessen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Byggenheten

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 793 80 Leksand

Postadress: Leksands kommun, 793 80 Leksand

Byggenheten har telefontid klockan 10.00-12.00 vardagar. Är vi upptagna, kan du lämna ett meddelande via vår kundtjänst så hör en handläggare av sig.

 

Vill du besöka oss ber vi dig att boka en tid i förväg.

 

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila handlingarna till vår kundtjänst. 

 Planera bygge av hus

Hos byggenheten kan du begära ut ritningar, få tips och råd inför din byggnation. Du kanske behöver en nybyggnadskarta? Nedan kan du läsa om bygglovsprocessen.

Bygglov är ett sorts tillstånd att utföra vissa åtgärder på en fastighet. Det kan vara att man vill ändra utseende så som färg på sin fasad eller tak, bygga ut eller bygga nytt. När och om du behöver bygglov och hur bygglovsansökan handläggs hos kommunen regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Bygglovsprocessen illustration.png
Bygglovsprocess illustration

Byggenheten svarar gärna på frågor och ger råd inför din byggnation.

Nedan kan du läsa om handläggningstider, vad du behöver för dokument i din ansökan och om hur processen går till.

Vi tar gärna emot din ansökan digitalt. Maila blanketten och handlingarna till kundtjanst@leksand.se. 

Vill du hellre posta din ansökan gör du det till Leksands kommun, Byggenheten, 793 80 Leksand. 
Längre ned, under bygglovsansökan kan du läsa om vilka handlingar som behövs bifogas i din ansökan. 

Det är plan- och bygglagen som styr hur din ansökan ska hanteras. Från det att din ansökan är komplett ska beslut i bygglovsärenden lämnas inom tio veckor. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. För anmälningsärenden gäller fyra veckor från det att ansökan är komplett. 

Innan du söker bygglov kan du kontakta kommunen för att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för din fastighet. Din fastighet kan ligga inom detaljplanelagt område, inom riksintresse för kulturmiljö eller inom strandskyddat område.

För att få en snabbare handläggning av din bygglovsansökan är det viktigt att den är komplett när du lämnar in den. I vissa fall krävs en nybyggnadskarta. Läs mer om nybyggnadskarta här.

När din ansökan kommit in granskar vi den. Vi kan då behöva ta kontakt med dina grannar och/eller berörda myndigheter. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig. 

Ansökningsblankett om bygglov och anmälan ska lämnas in tillsammans med:

  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skola 1:100
  • Sektionsritning

Du kan fylla i blanketten via datorn eller skriva ut den och fylla i den för hand. Var noga med att texta tydligt i blanketten.

Ritning

Ritning ska klarlägga den planerade byggnadens utseende och användning. Ritningar får inte vara utförd på rutat papper. Längst ned till höger på varje ritning ska det finnas uppgifter om vad ritningen avser, skala med så kallad skalstock, datum, vem som är ansvarig för ritningen och fastighetsbeteckning.

Om- och/eller tillbyggnad

Förutom ovanstående ska föreslagna ändringar och nya byggnadsdelar framgå, t ex. genom skuggning.

Uppmätningsritning

Uppmätningsritning ska visa byggnaden före avsedd åtgärd.

Situationsplan, ska alltid bifogas oavsett ärende.

Situationsplanen ska vara upprättad med karta som underlag. Denna ska visa planerade och befintliga byggnaders placering på fastigheten. Minst två hörn på vardera byggnad ska måttsättas dessutom ska utfart anges.

Ange alltid mått till gräns. Vid strandskyddsdispens ska strandens läge och utformning visas samt om eventuellt allmänhetens tillgång till strand förändras.

Utanför kommunalt VA-verksamhetsområde ska vattentäkter inom 150m från fastigheten redovisas på situationsplanen eller i bilaga.

Situationsplan som underlag kan tillhandahållas av kommunen. För till exempel nybyggnad av bostadshus krävs en nybyggnadskarta. 

En kontrollplan ska upprättas av den kontrollansvarige och byggherren. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg, handlingar som ska lämnas till nämnden och vilka anmälningar som ska göras.

Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och vissa fall av fristående sakkunniga. För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet.

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap 13 § ska byggherren (den som låter bygga) utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges uppgift är:

  • Att för byggherrens räkning närvara vid byggsamråd
  • Upprätta kontrollplan
  • Se till att kontrollplanen följs beträffande det tekniska egenskapskraven (brand, konstruktion, ventilation, vatten/avlopp, energi samt tillgänglig för funktionshindrade) enligt plan och bygglagen och Boverkets byggregler.

Kontrollplanen ska innehålla:

  • Vilken eller vilka kontroller som ska utföras i det aktuella projektet. 
  • Vilka intyg och andra handlingar  som ska lämnas in till byggenheten. 
  • Vilka anmälningar som ska göras.

Vid det tekniska samrådet ska byggherren redovisa projektet och tekniska lösningarna som anses lämpliga. Den kontrollansvarige ska presentera ett förslag på kontrollplan. Byggavdelningen ska ta ställning till vilka åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll som är nödvändiga för att uppfylla samhällskraven. Efter samrådet skrivs ett beslutsprotokoll från byggavdelningen som sänds till byggherren och kontrollansvarig. Det tekniska samrådet kan man ha innan beslutet fattats, innan lovet vinner laga kraft eller efteråt. 

När kommunen fattat beslut i ett ärende ska en annons publiceras (kungöras) på webbaserade Post- och inrikes tidningar. Om inga överklagningar har inkommit vinner beslutet Laga Kraft 4 veckor efter att det kungjorts. Detta innebär att beslutet inte längre kan överklagas. 

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från kommunen. I vissa enkla bygglovsärenden ingår startbeskedet i bygglovet.

Byggenheten ger ett slutbesked när du har visat att alla krav enligt kontrollplanen är uppfyllda. De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att ett slutbesked utfärdas. Du får inte ta en byggnad i bruk (till exempel flytta in i den) eller annan anläggning förrän du har fått ett slutbesked.

Sidan uppdaterad: 2021-05-04