Moskogsvägen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flygbild över centrala Leksand, tagen söderifrån med Österviken i vänster kant. Moskogsvägens tänkta sträckning är markerad på bilden

Byggnationen av Moskogsvägen beräknas komma igång 2021 och vara klar 2022. Planeringsarbetet pågår 2017-2020.

Moskogsvägen (tidigare kallad Moskogslänken) ska underlätta för genomfartstrafik i öst-västlig riktning, från riksväg 70 mot Västanvik och Siljansnäs. När vägen är klar slipper genomfartstrafiken åka via rondellen vid södra brofästet, vilket gör att både utsläpp och bullernivåer minskar avsevärt längs Järnavägen och Insjövägen. Moskogsvägen blir cirka åtta meter bred, ungefär lika bred som Insjövägen och Järnavägen. Hastighetsbegränsningen blir troligen 60km/h.

Hänsyn till närboende och natur

Under planeringsarbetet tas hänsyn till de närboende och naturområdet. Skog bevaras på båda sidor om vägen. Vägen utformas så att bullerpåverkan blir så liten som möjligt genom att vägen antingen sänks ner, eller att man bygger bullervallar eller bullerplank.
Åkeröskolans "skolskog" som finns inom området blir kvar, eventuellt med nytt läge högre upp på Källberget.

Säkra skolvägar prioriteras

Säkra skolvägar är högt prioriterat i projektet. För att på ett säkert sätt ta sig över vägen byggs gång- och cykelvägar planskilt med tunnlar alternativt broar. På det sättet blir skolvägarna betydligt säkrare för barnen från bland annat Åkerö, Edshult, Övermo, Karlsarvet och Västanvik.

I och med Moskogsvägens byggnation knyts även gång- och cykelvägen mot Häradsbygden och Insjön ihop med befintligt gång- och cykelstråk i Leksand. Moskogsvägen väntas också minska genomfartstrafiken i Häradsbygden vilket ger bättre miljö och säkrare skolvägar även där.

Politiska beslut

Moskogsvägen har funnits med länge i de politiska diskussionerna. Första gången Moskogsvägen var uppe till beslut var i samband med att kommunfullmäktige antog byggnadsplan (detaljplan) för Källberget, där skogsområdet markerades för en framtida väg. I samband med översiktsplanen 1993 upprättades en arbetsplan för väg 938 Moskogslänken.

I nuvarande översiktsplan som fastställdes av kommunfullmäktige 2014 beslutades att Moskogsvägen ska byggas och Moskogsvägen har sedan dess funnits med i kommunens investeringsbudget. I mars 2017 togs beslut av kommunstyrelsen att starta planering och genomförande av Moskogsvägen.

Planerings- och byggprocess

Planeringen av Moskogsvägen har påbörjats. Planeringen följer Trafikverkets fastställda planeringsprocess. Det innebär bland annat att kommunen gör en detaljplan för området där vägen ska byggas. I detta planerings- och projekteringssteg kommer samråd att genomföras innan det är dags för byggnation.

Läs mer om detaljplanearbetet för Moskogsvägen

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie har legat till grund för beslutet om genomförande liksom kommunens arbete i samband med översiktsplanen 2014. I båda dessa planeringssteg har berörda parter, privatpersoner, företag, föreningar, skolor och myndigheter fått lämna sina synpunkter.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie

Moskogsvägen - det bästa alternativet

Kommunen har låtit en oberoende konsult göra en utvärdering av de olika alternativ som har diskuterats efter kommunstyrelsens beslut i mars 2017. Konsulten konstaterar att Moskogsvägen är det bästa alternativet på en rad punkter.

Vinster med Moskogsvägen:

  • Bidrar till helhet och logistik när Leksand växer.
  • Säkrare skolvägar, fler gång- och cykelvägar med planskilda passager.
  • Mindre utsläpp då vägen kortas från 2,3 till 1,1 kilometer mellan Järnavägen/Siljansnäsvägen – Insjövägen.
  • Mindre buller då nya vägen byggs utifrån dagens bullernormer.
  • Snabbare och smidigare uttryckningsvägar för räddningstjänsten.
  • Minska antalet "smitvägar" genom bostadsområdet mellan Insjövägen och Järnavägen.
  • Bättre vägmiljö inom Åkerö, Edshult, Övermo, Källberget och Häradsbygden.
  • Förbättrad arbetspendling från Siljansnäs, Västanvik, Karlsarvet mot riksväg 70.

Vägprojektet är samhällsekonomiskt lönsamt och bedöms som viktigt för kommunens utveckling. Moskogsvägen kan också vara en avgörande förutsättning för att Trafikverket ska gå med på att bygga en cirkulationsplats vid Leksands södra infart.

Nyheter om Moskogsvägen

27 april 2020:

Med start idag genomförs geotekniska undersökningar längs sträckan för den planerade Moskogsvägen. Undersökningarna genomförs på dagtid med hjälp av en borrbandvagn. Företaget som genomför undersökningen tar jordprover, undersöker grundvattennivån och för ner stänger i marken genom tryck, rotation och slag. Periodvis kan arbetet orsaka buller. Den geotekniska undersökningen pågår under maj månad.

14 oktober 2019:

Omfattande besparingar ska få kommunens budget i balans

10 juli 2019:

Ny tidplan för moskogsvägen - byggstart 2021

Sidan uppdaterad: 2020-04-27