Energi- och klimatrådgivning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Energi- och klimatrådgivare

Niklas Andersson

Telefon: 0247-803 29

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

energi- och klimatrådgivningens logga

Hos Energi- och klimatrådgivningen får du råd och tips om allt som handlar om energi och klimat.

Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten. Den är kostnadsfri och opartisk och bedrivs i samverkan mellan de fem kommunerna Leksand, Rättvik, Malung-Sälen, Vansbro och Gagnef.

För att komma i kontakt med energi- och klimatrådgivaren kan du ringa, e-posta eller komma på besök. Kontakta Energi- och klimatrådgivaren för att boka tid för besök. Rådgivaren är placerad i Leksand.

Här får du svar på frågor om allt som rör energi och klimat. Till exempel:

Beroende på när huset är byggt och hur det är konstruerat kan vissa åtgärder vara mer lämpliga till vissa byggnader och förenade med risker i andra. Kontakta din energi- och klimatrådgivare för att diskutera vad som kan var lämpligt för ditt hus.

Energi- och klimatrådgivningen kan förtydliga och förklara de olika systemen och vilka fördelar respektive eventuella nackdelar de olika värmesystemen ger.

Vid vedeldning är det oumbärligt med ackumulatortank för att ta emot stor mängd värmeenergi för lagring. Därigenom får man också bra förutsättningar för en renare förbränning. Ackumulatortanken är också en förutsättning då man vill komplettera sitt värmesystem med solfångare för sommarhalvårets tappvarmvattenbehov. Ackumulatortankens förmåga att spara varmvatten kommer att var gynnsamt i framtiden. Man skapar möjlighet att göra värme under dygnets timmar när elen är som billigast eller eventuella solceller producerar el. En stor fördel som vinns med ackumulatortekniken är att man skapar ett flexibelt värmesystem. Ackumulatortanken kan värmas med vilken energibärare som helst.

Det finns olika isoleringsmaterial som lämpar sig till olika syften. Hur mycket och med vad man bör tilläggsisolera beror på sambandet. Om tilläggsisolering är möjlig eller lämplig och om det finns risker med det planerade utförandet är frågeställningar som ska tas beslut om.

Under ett antal år har belysningstekniken förändrats och idag är glödlampor i princip helt borttagna från marknaden. Även lågenergilamporna är i många fall ersatta med LED-teknik. Lysrör förkommer oftare och byts löpande mot LED-alternativ som är mer energieffektiva.

Det är vanligt att vi blandar ihop dessa. Solfångare är avsedda att göra värme genom att värma upp en vätska som via växlare blir främst tappvarmvatten. Solfångarna använder solens värmestrålar.

Solceller eller mer korrekt solpaneler/solcellspaneler används för att producera el. En panel innehåller ofta 60 små solceller. Solpanelerna omvandlar solens ljus till el.

Vi kan investera i mängder av tekniska prylar för att effektivisera vår energianvändning och effektuttag av till exempel el. Att se över våra resvanor och konsumtionsbeteenden behöver inte kosta något alls. Genom att överväga våra beslut avseende konsumtion kan mycket resurser och energi sparas. Den energi som aldrig behövt produceras och köpas är den billigaste och mest hållbara.

En elbil använder sitt drivmedel (el) oerhört effektivt jämfört med förbränningsmotorer där det mesta blir förluster i form av värme. Att ladda elbilar är ett omdiskuterat ämne. För säker laddning ska bilens batteri och laddaren kommunicera. Att ladda genom en vanlig hushållskontakt (Schuko-kontakt) är inget som rekommenderas förutom i undantagsfall och alltid under uppsikt. Dessutom ska då laddning ske till låg effekt och aldrig via skarvkabel eller timer. En hemmaladdare skapar möjlighet att också se till att inte husets elsystem belastas för hårt. Brister i byggnadens elsystem kan innebära en risk, framförallt vid laddning genom hushållskontakt. Att ladda till låg effekt under längre tid kräver en mindre investering och kommer i framtiden att kosta mindre än snabb laddning till hög effekt.

Förnybara bränslen är bränslen som under rimlig tid återskapas. Till dessa ingår olika former av biobränslen såsom ved, pellets och flis, liksom solel, solvärme, vindkraft och vattenkraft. Torv är ett bränsle som ibland anses som förnybart och ibland inte. Torvtillväxten är ca en mm/år vilket innebär att det inte över ”rimlig” tid hinner återskapas för att vara ett förnybart ämne. Samtidigt är uttaget av torv i Sverige mindre än tillväxten nationellt sett. Bland de energikällor som anses icke förnybara återfinns fossila bränslen som bensin och diesel, kol och naturgas. Till de icke förnybara energikällorna hör också uran. Däremot anses den sistnämnda fossilfri om den utvinns utan att fossila bränslen används.

Genom åren har olika bränslen haft olika popularitet. Exempelvis så var etanol ett populärt bränsle framförallt för att statliga subventioner satts in för minska klimatpåverkan. Som ersättare för fossil diesel finns idag bränslet HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) vilket framställs av bland annat slaktrester och vegetabilier. HVO är så länge det inte innehåller vegetabiliska produkter från t.ex. palmolja eller palmoljerester ansett som ett bra alternativ till fossil diesel. Många bilmärken godkänner idag HVO som bränsle och garanterar att deras motorer är konstruerade för HVO.

El är en färskvara och måste konsumeras i samma ögonblick som den produceras. Har man en solcellsanläggning finns dock möjlighet att ”spara” överskottselen på elnätet, genom att sälja den och när underskott uppstår köpa precis som vi gör annars. Elen kan också sparas i batterier, men endast under kortare perioder på några timmar eller kanske ett par dygn. För att spara el längre perioder är vätgas en kostsam men möjlig väg. Ett mindre batterilager kan vara gynnsamt även om man inte har en solcellsanläggning, då man kan minska belastningen på sina säkringar och därmed också på elnätet. Låga effektbelastningar kommer i en framtid att vara gynnsamt om elnätsägarna tar betalt för abonnenternas belastning under perioder med hög efterfrågan på eleffekt.

För tillstånd och anmälningspliktiga åtgärder kontaktar du din kommuns bygg/miljöavdelning.

Smarta system för minskad energianvändning liksom den kommande utmaningen effekt- och kapacitetsbrister i elsystemet är också frågor man kan ta upp med rådgivaren.

Energi- och klimatrådgivningen deltar på olika arrangemang och anordnar föreläsningar med mera. Tipsa gärna er Energi- och klimatrådgivare vad ni skulle vilja veta mer om! Vi finns även på Facebook Dalarnas Energi- och klimatrådgivare, där vi informerar om aktiviteter och nyheter inom energi-och klimatområdet.

Stöd och bidrag inom energiområdet

Du kan få stöd och bidrag för olika energiåtgärder. Här listas aktuella bidrag:

Du kan få 30 procents avdrag för arbetskostnaden.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Stödet är från och med 8 maj 2019 max 20 procent av installationskostnaden för företag, organisationer och privatpersoner. (Förordning 2009:689).

Ansökningsstopp från den 7 juli 2020 men förlängd färdigställandetid till den 30 juni 2021.

Ansök via e-tjänst

Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Ansökan görs för företag innan åtgärden påbörjas. Övriga sökanden ska ansöka senast sex månader från att projektet påbörjades. Ansökan görs genom Boverkets e-tjänster eller genom att fylla i en ansökningsblankett som sänds till den länsstyrelse där fastigheten ligger.

Observera att ROT-avdrag och investeringsstöd till solcellsanläggningar inte kan kombineras! Man kan dock använda sig av ROT-avdraget i väntan på beviljande av solcellsstödet.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Om din fastighets solceller eller vindkraftverk producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet.

Detta innebär en bonus till bilar med låga utsläpp, och förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Stöder har utgått för 2020 som det ser ut idag.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Privatpersoner kan ansöka om stöd för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna, dock högst med 50 000 kronor.

Ansökan och mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag, det vill säga alla utom privatpersoner, kan söka klimatinvesteringsstöd. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Ansökan görs via länsstyrelsen, men beslut fattas av Naturvårdsverket.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021:

  • Ansökningsperiod 1: 18-29 januari
  • Ansökningsperiod 2: 13-27 april
  • Ansökningsperiod 3: 24 augusti-9 september
  • Ansökningsperiod 4: 8-18 november

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Har man behov av att skaffa en icke-publik laddplats i hemmet, bostadsrättsföreningen eller företaget så finns bidraget ”Ladda bilen”.

Läs mer om bidraget på Naturvårdsverkets sida: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Icke-publik-laddinfrastruktur/

För olika närings- och verksamhetsutövare kan det finnas ekonomiska stöd, vilka kan vara användbara även för energieffektiviseringsåtgärder. Till exempel kan det finnas glesbygdsstöd, stöd för lantbrukare, stöd för bystugeföreningar och stöd för idrottsföreningar etcetera. För att finna eventuella möjligheter hänvisas till respektive intresseorganisationer och branschföreningar för mer information.

Solelanläggning

Solelanläggning 11,2 kW. Foto: Jörgen Hermansson

Material från våra föreläsningar om solel

Under de senaste åren har vi anordnat flera föreläsningar gällande solel, solcellsinstallationer och hur solceller fungerar, vad man ska tänka på vid installation och ekonomin. Nedan kan du ta del av presentationsmaterial från våra tidigare föreläsningar.

Föreläsningar 2020

Föreläsningsmaterial för företagare

Föreläsningsmaterial för övriga

Föreläsningar 2019

Solceller för villor och bostadsrättsföreningar (Dalarna 2019)

Solceller för företag (Dalarna företag 2019)

Föreläsningar 2018

Sälenmässan 2-3 november 2018

Föreläsning om solel 16 maj 2018

Föreläsningar 2017

Föreläsning om solel 23 mars 2017

Sidan uppdaterad: 2020-08-21