Byåkern 7

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på flerbostadshusen Byåkern 7 i centrala Leksand.
Flerbostadshusen på Byåkern 7 uppfördes 1974–1975 av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB och är placerade så att siktlinjerna mot det blånande Åsledsberget vidmakthållits. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Husen är byggda i en särskild lokal variant av modernism som anpassats till traditionellt byggnadsskick.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Byåkern 7

Byggherre: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: 1974–75

Placering och översiktlig beskrivning

På fastigheten finns fyra flerbostadshus. Beskrivningen gäller de tre husen på norra, nordöstra och östra delarna av tomten. Huset i sydväst som är det äldsta av husen är uppfört 1959 och ritades av arkitekt Åke Sjöman. Huset som ursprungligen hade putsad fasad är dock så förändrat att det undantas från föreliggande beskrivning och värdering. De tre övriga husen är alla uppförda 1975 i två våningar med fasader av rödfärgad lockpanel midjelister, farstukvistar och portar av trä och vita tvåluftsfönster med två spröjsade rutor per luft. Balkongerna är indragna och har fronter av vitmålad korrugerad plåt. Sadeltaken är täckta av betongpannor. Husen ligger i sluttning och har delvis källare. Längs Stationsgatan finns carportar med fasader av rödfärgad träpanel.

Arkitekturstil

Husen är byggda i en särskild lokal variant av modernism som anpassats till traditionellt byggnadsskick. Byggnaderna är uppförda endast i två våningar vilket ansluter till en idé som i början av 1950–talet formulerades i Leksand om att anpassa och samspela ny bebyggelse med befintlig äldre bebyggelse och med kulturlandskapet. Husen ansluter så till flerbostadshusen i kvarteret Prinsen och kvarteret Vinkeln. De föregående husen har fasader av puts respektive tegel medan husen i kvarteret Byåkern fick fasad av rödfärgad lockpanel i trä vilket var en ny idé i mitten av 1970–talet. Husen ansluter därför genom träpanelen och rödfärgen till det traditionella byggnadsskicket i Leksand. Inspirationen till fönsterfodren kom enligt uppgift från Leksands stationshus som låg i blickfånget från ritkontoret. Husen ansluter i övrigt till den etablerade idén om »hus–i–park« så att gårdar bildas mellan husen.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern vilket också har gett namn till kvarteret. Marken brukades ända fram till omkring år 1960. År 1959 byggdes huset i sydvästra hörnet av nuvarande fastighet medan övriga tre hus byggdes 1974–75 av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB.

Värdebeskrivning

De tre flerbostadshusen från 1974–75 på Byåkern 7 har särskilt kulturvärde och berättar om byggandet av nya flerbostadshus i anpassad stil med låga huskroppar och rödfärgad träpanel. Den nya bebyggelsen var ett led i en etablerad idé om hur Leksands–Noret skulle utvecklas och moderniseras utan att man bröt mot landskapets och bebyggelsens kulturvärden. Idén blev en framgångsfaktor för utvecklingen av Leksand.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadernas befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Ursprungliga betongtakpannor överkragade vindskivan.
  • Befintliga utformning rörande fasader med stående lockpanel horisontellt delad av midjelist, befintlig fasadkomposition med indragna balkonger och uteplatser samt fönstersättning.
  • Befintlig utformning rörande fönster med foder och bågar, entrépartier med glasade trädörrar med sidoljus och farstukvistar med skyddande sadeltak.
  • Befintlig färgsättning av fasader och farstukvistar i faluröd slamfärg, vita fönsterfoder, balkongfronter och grå färgsättning på socklar och källarvåning samt brun färgsättning rörande ytterdörrar, vindskivor och midjelist.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12