Flygars, Fiskgårdarna 16

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Flygars.
Flygars från söder. Till höger i bilden syns Landgårds. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Flygars utgörs av bostadshus i två våningar, uppfört med snickarglädje under sent 1800-tal eller kring sekelskiftet år 1900, samt tillhörande gårdshus i väster.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Flygars, Fiskgårdarna 16

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands–Noret (tätortsmiljö)

Byggår: 1910–talet

Placering och översiktlig beskrivning

Bostadshus i två våningar samt tillhörande gårdshus i väster. Byggnaderna är belägna med Bönan i väster, Landgårds i öster, Fiskes i norr och Sammilsdalsskolan/Parkgatan i söder.

Bostadshuset vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Byggnaden har en tydlig vinkelform som gjorts kvadratisk genom en framträdande utbyggd glasveranda, som också är byggnadens ingång, i byggnadens sydvästra hörn. Byggnadens fasad utgörs av liggande och stående faluröd fasspontpanel som avdelas med midjeband mellan våningarna och som en bröstning på bottenvåningen. Byggnadens knutbrädor, vindskivor och enkla fönsteromfattningar är vita. De flesta fönstren är flaggfönster. Byggnaden kröns av ett brant sadeltak med tvåkupig tegeltäckning. Ovanpå finns en smal utkragad skorsten I gaveln mot söder finns en enkel dekoration av träbalkar. Byggnadens vindskivor är sågade i mönster efter takteglet. Byggnaden har en enkel pariserblå ytterdörr sannolikt tillkommen kring 1900–talets mitt. Gårdshuset i väster är en långsmal enkel byggnad med faluröd liggande fasspontpanel. Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning med en tegelskorsten med utkragning ovantill. Byggnadens fönster är äldre vita tvåluftsfönster med enkel brädfodring. Samtliga dörrar är mörkbruna bräddörrar med vita omfattningar, en med överluft och en med sidolufter.

Miljö och omgivning

Byggnaden står på en långsmal tomt som omgärdas av en häck. Mot Parkgatan finns en öppning med grindstolpar i granit med obeliskform. Gårdsplanen domineras av en cirkelväg i grus omkring en gräsrundel innefattandes flaggstångsfundament av granit i mitten. Gården intill Flygars – Landgårds, innefattar ett snarlikt bostadshus med samma form som Flygars.

Arkitekturstil

Snickarglädje, sent 1800–tal/sekelskiftet år 1900. Stiltypiska karaktärsdrag är byggnadens stående och liggande panel, flaggfönster och gaveldekorationer.

Utmärkande detaljer

Byggnadens form och branta takvinkel. De sågade vindskivorna och gaveldekorationer.
Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnadens form, panel, fönstersättning, vindskivor, skorsten och takmaterial. Gårdshuset i sin helhet.

Historik

Platsen var på 1820–talet åkermark, som benämndes Tronsgärdet. Byggnaden är uppförd mellan 1906 och 1918, troligen på 1910–talet. Byggherre eller åtminstone senare ägare under en längre period var Lars Flygar.

Värdebeskrivning

Flygars har ett kulturvärde. Byggnaden är tillsammans med det snarlika huset på granngården, Fiskgårdarna 17, ett välbevarat uttryck för ett nationalromantiskt inspirerat villaideal med rödmålade fasader i omväxlande stående och liggande spontpanel, högresta och branta takfall täckta av tegelpannor och vitmålade fönster. Huset samspelar förhållandevis väl i skala och material med såväl municipalsamhällets egnahems– och trädgårdsstadsidéer som äldre miljöer från Norets bondby, exempelvis Fiskgårdarna. Angående trädgårdsstadsidealet återspeglas det tydligast genom byggnadens placering mitt på tomten. Tanken om trädgårdsstaden syftade till att i motsats till tanken om den slutna stenstaden skapa och främja områden där gaturummen upplevdes som öppna, grönskande och med variationsrikedom. Som ett led i detta placerades byggnaderna ofta indragna från gatulinjen och utrymmet däremellan fylldes med växtlighet.

Värden/var varsam med – Bostadshus:

 • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten. Befintlig utformning beträffande vindskivor. Befintliga gaveldekorationer.
 • Befintlig fasadkomposition och befintlig utformning beträffande fasadmaterial med liggande och stående fasspontad panel.
 • Befintlig fönstersättning. Befintlig utformning beträffande fönster.
 • Befintligt entréparti med glasveranda.

Värden/var varsam med – Gårdshus och trädgård:

 • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten.
 • Befintlig fasadkomposition och befintlig utformning beträffande fasadmaterial med liggande och stående fasspontad panel. Befintlig faluröd färgsättning med vita detaljer så som dörr– och fönsteromfattningar, fönster och vindskivor samt knutbrädor.
 • Befintlig fönstersättning. Befintliga fönster.
 • Befintliga dörrar samt befintliga över– och sidolufter.
 • Gårdens befintliga komposition beträffande förhållandet mellan väg och gräsplan.
 • Befintligt flaggstångsfundament i granit. Befintliga grindstolpar i granit.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12