Fyrkanten 9

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Fyrkanten 9, tagen från Faluvägen.
Insjöns Sågverks hus på fastigheten Fyrkanten 9 är bland de äldsta och bäst bevarade i sitt slag. Byggnaden uppfördes när Insjöns Sågverk just startat sin tillverkning av monteringsfärdiga hus. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

I storlek och utförande påminner huset om så kallade Per Albin–torp. Huset är ett monteringsfärdigt hus tillverkat av Insjöns sågverk, Svenska trähus.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fyrkanten 9

Byggherre: Gösta Rinaldo

Arkitekt: Insjöns sågverk, Svenska Trähus

Byggår: 1934

Placering och översiktlig beskrivning

Ett mindre ett– och etthalvplanshus med väggar av rödfärgad locklistpanel och brant sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Något förskjutet i sidled på nocken finns en skorstensmur. Fönstren är vitmålade tvåluftsfönster med spröjs i tre respektive två rutor per luft. Farstukvisten har sadeltak som vilar på smala stolpar på ett vilplan som nås med några trappsteg från vardera sidan. Vilplan och trappor har räcke av vitmålade spjälor. Huset har källarvåning med gråmålad grund och källarfönster. Dörren är blåmålad och försedd med glasruta. Taket är försett med takkupor. Stuprören har skarpa vinklar. Tomten omgärdas av ett rödfärgat spjälstaket med stolpar av granit. Vindskivor och knutbrädor är vitmålade.

Arkitekturstil

I storlek och utförande påminner huset om så kallade Per Albin–torp. Huset är ett monteringsfärdigt hus tillverkat av Insjöns sågverk, Svenska trähus.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av gränslandet mellan Byåkern och Mellanåkern. Gösta Rinaldo lät 1934 uppföra huset på tomt n:r 5 i kvarteret Fyrkanten 9, som idag är samma fastighet som granngården västerut Hedbys Olles. Insjöns sågverk hade 1929 startat tillverkning av monteringsfärdiga hus som såldes genom försäljningsorganisationen Svenska trähus. Det befintliga huset stämmer överens med originalritningarna sånär som på avsaknad av de på ritningen förekommande fönsterluckorna på nedervåningens fönster.

Värdebeskrivning

Huset på östra delen av fastigheten Fyrkanten 9 har särskilt kulturvärde och är ett av de äldsta och bäst bevarade monteringsfärdiga husen från Insjöns sågverk. Huset berättar om de växande möjligheterna i folkhemsepokens tidiga skede på 1930–talet att bygga ett eget hem. Insjöns sågverk hade precis startat sin tillverkning av monteringsfärdiga hus vilket bidrog till utbudet av hus i en tid av ekonomisk utveckling.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform, takkupor, takvinkel och hängrännor och stuprör.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av lertegel. Befintlig skorstensmur.
  • Befintlig sockel och befintlig utformning av locklistpanel. Befintlig utformning rörande knutbrädor, vindskivor samt befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning. Befintlig farstukvist med sadeltak, trappa och räcke.
  • Befintliga fönster och fönsterfoder.
  • Befintlig färgsättning rörande röd slamfärg på träpanel, vit färgsättning på fönster, fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor och farstukvistens detaljer. Befintlig blå färgsättning på dörr.
  • Befintliga staketstolpar av granit samt befintlig utformning av spjälstaket.
  • Vid renovering bör utformning lika ursprunglig eftersträvas.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12