Hoffens, Jonsbacken 10

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Jonsbacken 10, tagen från Rättviksvägen.
Hoffens på Jonsbacken 10 kan vara uppfört under det sena 1800–talet. Gården hyrdes under en period av korg– och borstbindaren Hast. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Huset har sitt ursprung i 1800–talets timmerhuskultur men har varsamt modifierats i nationalromantisk stil.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hoffens, Jonsbacken 10

Placering och översiktlig beskrivning

En sidokammarstuga i en– och en halv våning av timmer med inbyggt trapphus och sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Fasaden är täckt av rödfärgad locklistpanel och har vitmålade knutbrädor, vindskivor och fönster. Fönstren är två– eller treluftsfönster med småspröjsade rutor och breda sidofoder samt smala vattbrädor på över– och undersidorna, liknande de på stationshuset. Stuprören är spetsvinkliga. Skor­stensmuren är placerad på bakre takfallet. På gården finns en uthuslänga i rödfärgad liggande spontpanel. Mot Rättviksvägen och Stigaregatan finns ett spjälstaket mellan granitstolpar. Mot Stigaregatan avslutas tomten med en bruksmur av natursten.

Arkitekturstil

Huset har sitt ursprung i 1800–talets timmerhuskultur men har varsamt modifierats i nationalromantisk stil.

Historik

Huset finns med på en karta över Noret från 1906 men kan vara från 1800–talets senare del. På fastigheten bodde Nygårds Per Andersson, som 1923 sålde gården till sin dotterdotters man, Karl Martin Hoff från Plintsberg. Enligt John Wennerholm, hade dessförinnan gården hyrts av korgmakaren och borstbindaren Hast. Efter honom kallades emellanåt den långa backen i Rättviksvägen för Hastbacken, som också var en uppskattad kälkbacke. Hoff byggde till huset och lät även uppföra uthuset omkring år 1925.

Värdebeskrivning

Hoffens har särskilt kulturvärde och berättar om den etablering av mindre hantverksbaserade gårdar som började i och med industrisamhällets framväxt. Denna kategori gårdar byggdes inte sällan form av sidokammarstugor och anlades ofta utkanten av odlingslandskapet.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. Befintlig skorsten.
  • Befintlig timmerstomme samt befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintliga småspröjsade fönster och fönsteromfattningar. Befintlig locklistpanel och sockel.
  • Befintlig färgsättning av träpanel med rödfärg. Befintlig vit färgsättning på fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor.
  • Befintliga staketstolpar av granit.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12