Jonsbacken 5

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Jonsbacken 5, tagen från Rättviksvägen.
Jonsbacken 5 uppfördes för folkskolläraren Axel Stenback och är ett välbevarat exempel på 1920–talets expansion med egnahem på Noret. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Ett gulputsat hus i en och en halv våning med brant sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Huset uppfördes 1929 åt Axel Stenback. Byggnaden ritades av byggmästare Hallmans Per Karlsson som också byggde huset.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Jonsbacken 5

Byggherre: Axel Stenback

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1929

Placering och översiktlig beskrivning

Ett gulputsat hus i en och en halv våning med brant sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Byggnaden har vita slätputsade pilastrar. På östra gaveln en ingång i ett mindre utbyggt vindfång av vitmålad locklistpanel. Dörren är en rombmönstrad trädörr. Grunden förefaller murad med stenar av huggen granit. Källarfönstren är gråmålade med småspröjsade rutor. Fönstren är tvåluftsfönster med tre spröjsade rutor per båge. Dessa fönster har grönmålade fönsterluckor med rombmönster. På östra gavelns övervåning finns ett treluftsfönster med blyspröjsade smårutor. Den västra delen av huset har underjordiskt garage och mot söder ett brett treluftsfönster med bredare mittbåge och smalare sidobågar. Alla fönster är vitmålade. En murad skorsten vid nock på östra halvan av huset.

Arkitekturstil

1920–talsklassicism.

Historik

Huset uppfördes 1929 åt Axel Stenback. Byggnaden ritades av byggmästare Hallmans Per Karlsson som också byggde huset. Huset har senare, troligen omkring år 1950, förlängts åt väster med en tredjedel och med garage i källarplan. Den från början öppna farstukvisten på gaveln har senare i tiden byggts igen.

Värdebeskrivning

Jonsbacken 5 har särskilt kulturvärde och är välbevarat exempel på ett egnahem i 1920–talsklassicism.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. Befintlig utformning rörande skorsten.
  • Befintlig utformning av grunden och den putsade fasaden med arkitektoniska detaljer såsom slätputsade pilastrar och takfot samt fönsterluckor. Befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintlig ljusgul färgsättning rörande putsen, vit färgsättning rörande arkitektoniska fasaddetaljer och fönster, grön färgsättning rörande fönsterluckor, brunlaserad färgsättning rörande ytterdörr, grå färgsättning rörande grunden och källarfönster.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12