Komministergården, Kaplangården, Kaplanen 1

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Komministergården
Komministergården från norr. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Komministergården är en av flera kyrkligt anknutna anläggningar på Kyrkudden. Gården består av ett större bostadshus som kraftigt omgestaltas efter 1900-talets mitt.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Komministergården eller Kaplangården, Kaplanen 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands–Noret (tätortsmiljö)

Byggherre: Leksands församling

Entreprenör: Byggmästarna Hall Lars Nilsson och Anders Zarmén i Västanvik

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1899

Placering och översiktlig beskrivning

Komministergården, uppförd 1899, är belägen längst söderut på Kyrkudden, med kyrkogården i norr och väst, samt prostgården i nordöst. I söder finns en brant och skogig sluttning mot Österdalälven. Gården består av ett större bostadshus som kraftigt omgestaltades 1960 (på ett flygfoto från 1953 har byggnaden en helt annorlunda karaktär med bland annat andra fönster och ljus panel), samt ett antal mindre ekonomibyggnader väster om detta.

Bostadshuset är ett stort avlångt hus i souterrängläge och 1 och ½ våning därovan, med brant sadeltak som kröns av två skorstenar, den ena i tegel och den andra i koppar. Taket täcks av svart betongtaktegel. Mitt på långsidorna finns stora takkupor med flackare sadeltak. Byggnadens fasad utgörs av faluröd locklistpanel. Souterrängvåningens fasad utgörs av ljusgrå spritputs. Byggnadens grundmur som är synlig mot norr är i släthuggen granit. Byggnadens fönster är i huvudsak tvåluftsfönster där varje båge håller tre kvadratiska rutor som avdelas av enkla spröjsar. Fönsteromfattningarna består av enkla brädfodringar med profilerat överstycke. Byggnadens entréparti börjar nertill i en monumental betongtrappa som bär upp fyra släta rundpelare på vilka ett flackt tak vilar. Taket fungerar även som en balkong och har därför ett tunt smidesräcke runtom. Byggnadens ytterdörr är enkel men mycket smäcker ekdörr med tre frostade liggande glasrutor och en överluft. Dörromfattningen är profilerad och vit.

Bland ekonomibyggnaderna i väster finns ett stort långsideshärbre inklätt i faluröd locklistpanel. Byggnaden vilar på ett stort underrede. Entrén till härbret nås via en karaktäristisk stocktrappa i öster. I övrigt finns en faluröd uthuslänga med svarta dörrar och kilsågad lockpanel, ett falurött timrat garage och några timrade små uthus, möjligen hönshus.

Miljö och omgivning

Komministergården är en av flera kyrkligt anknutna anläggningar på Kyrkudden. Själva gården är lummig med rik växtlighet och många träd, däribland en stor ek och äppelträd. Gården omgärdas av en häck i norr och avgränsas från kyrkogården av en mur i väster. Vid ingången till gården finns två granitpelare och en järngrind.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader väster om huvudbyggnaden. Närmast i bilden syns långsideshärbret som beskrivs ovan, samt en ek som beskrivs nedan. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Arkitekturstil

Nuvarande utformning tycks vara en slags lokalt anpassad modernism. Byggnadens entréparti och dörr är mycket tidstypiska för tiden kring år 1960. I övrigt är byggnaden gestaltad i en lågmäld, till Leksandsbygden anpassad stil. Fönstren är utformade på ett sätt som minner om utformning på äldre fönster i byarna.

Utmärkande detaljer

Byggnadens entréparti och ytterdörr med omfattning. Fönster och fönsteromfattningar.
Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Svårt att bedöma eftersom byggnaden omgestaltats under olika tidsperioder. Entrépartiet är mycket välbevarat från tiden då byggnaden uppfördes.

Historik

Kaplagården eller Kaplangården, var gården för kyrkoherdens medhjälpande präst, kaplanen, även senare benämnd komminister. På storskifteskartan 1826 finns även på kaplangården en större mängd byggnader, två mindre flygelbyggnader och en särskild kringbyggd fägård, dock mindre än prostgårdens. Byggnaderna är från 1700–talet och framåt. År 1897 såldes det gamla bostadshuset på auktion och flyttades till Hantverkaregatan för att bli bostad åt sadelmakare Jonsson. Det nya huset stod klart 1899 och byggdes av byggmästarna Hall Lars Nilsson och Anders Zarmén från Västanvik. År 1960 renoverades byggnaden.

Värdebeskrivning

Komministergården har särskilt kulturvärde. Anläggningen kan berätta om prästerskapets liv och förutsättningar i äldre tider, särskilt genom de ålderdomliga och stora ekonomibyggnader i timmer som finns norrut på gården. Även bostadshuset har en intressant exteriör som till sin nuvarande karaktär tillkommit kring mitten av 1900–talet. Det är tydligt att byggnaden vid denna omgestaltning sökt anpassas till Leksandsbygdens unika byggnadskultur med bland annat faluröd träfasad och enkel detaljutformning. På gården finns en ålderdomlig ek vilket annars enligt hävd varit ovanligt norr om Dalälven. Trädet är en viktig beståndsdel i hela Kyrkuddens karaktär som sockencentrum. Komministergården är en integrerad del av hela kyrkomiljön på Kyrkudden.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintliga skorstenar.
 • Fönstrens befintliga utformning.
 • Befintlig farstukvist. Betongtrappa, rundpelare, tak/balkong och smidesräcke.
 • Befintlig ytterdörr och ytterdörrens omfattning.
 • De faluröda ekonomibyggnaderna som beskrivs ovan i sin helhet.
 • Befintliga grindpelare och smidesgrinden vid ingången till gården.
 • Befintliga grusgångar.
 • Den storvuxna ek som finns på gården.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12