Kronofogdens, Kronan 4

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på byggnaden Kronofogdens, tagen från Gropgatan.
Kronofogdens som byggdes 1912 utformades i utpräglad jugendbarock och kan betraktas som ett särskilt påkostat, tillika ett något ovanligt inslag, på Noret under det tidiga 1900–talet. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

En större villa med halvvalmat mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. Fasaderna är symmetriskt uppbyggda och putsade med ockragul spritputs med släta, vita fönsteromfattningar, pilastrar och väggband. Huset är uppförd i jugendbarock.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kronofogdens, Kronan 4

Byggherre: Otto Collin

Arkitekt: Konstnären Gustaf Ankarcrona och byggmästaren Daniel Skoglund.

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1912

Placering och översiktlig beskrivning

En större villa med halvvalmat mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. Fasaderna är symmetriskt uppbyggda och putsade med ockragul spritputs med släta, vita fönsteromfattningar, pilastrar och väggband. Entrépartiet ligger några trappsteg upp från markplan och inramas av fyra kolonner som bär upp en balkong. Balkongen har motsvarande räcke i dekorativt smide lika som vid entrén, mellan kolonnerna. Hela entrépartiet fortsätter genom takfoten i en frontespis. Baksidan är utformad på motsvarande vis som en frontespis men saknar dörr och kolonner. Sockeln är gråputsad. Fönstren som är symmetriskt placerade är småspröjsade i två lufter med mittpost. På gavlarna finns även flera småspröjsade enluftsfönster  och runda fönster med bred mittpost, två per gavel. På vardera frontespisen sitter ett lunettfönster. Entrédörren är en pardörr med speglar och överljus färgad i engelskt rött. På balkongen finns en fiskbensmönstrad dörr. På ena gaveln finns en köksingång med rombmönstrad dörr. Två skortensmurar med sparsmakad dekoration i nock. Stuprören är spetsvinklade. Närmare Gropgatan finns ett dubbelgarage i gulfärgad spontpanel med vita portar. Tomten var ursprungligen större. Mot Gropgatan löper ett staket med stolpar av granit och tre liggande brädor.

Arkitekturstil

Huset är uppförd i jugendbarock.

Historik

Tomten ligger på tidigare åkermark, Österåkern. Byggnaden uppfördes 1912 av kronofogde Otto Collin med byggmästare Hallmans Per Karlsson som entreprenör. Huset ritades av konstnären Gustaf  Ankarcrona och byggmästaren Daniel Skoglund. Under en period lär byggnaden under namnet Kronloftet ha fungerat som annex till Turisthemmet. Otto Collin var fram till 1917 kronofogde, ett personligt ämbete som innebar att vara allmän åklagare, chef för polisen samt att ha ansvar  för skatteuppbörd och indrivningar. Han var vidare den förste ordföranden i byggnadsnämnden i Leksands–Norets municipalsamhälle från 1905.

Värdebeskrivning

Kronofogdens har särskilt kulturvärde och berättar om uppkomsten av ett mer välbärgat skikt av handelsmän och tjänstemän i Leksand under decennierna omkring sekelskiftet år 1900. Det var en kategori som genom bildandet av municipalsamhället gynnade tätortsutvecklingen på sandjordarna norr om Norsgatan tillhörande byn Noret.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel och spetsvinklade stuprör. Befintlig utformning rörande skorstenar.
  • Befintlig utformning av putsfasaderna med spritputs respektive slätputs och grund samt befintlig utformning rörande fasadkomposition, fönstersättning, entréparti och frontespiser.
  • Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, dörromfattningar och entrépartiets och balkongens smidesräcken.
  • Befintlig utformning av ockragul färgsättning på puts och vit färgsättning pilastrar, väggband och fönsteromfattningar.
  • Befintlig utformning av staketstolpar av granit.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12