Lundstäkten 5

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Lundstäkten 5.
Flerbostadshus i strikt funktionalistisk stil på Lundstäkten 5. Byggnaderna, som ritades av Jack Hansons arkitektkontor uppfördes 1963 är bland de mest framträdande funktionalistiska byggnadsverken i hela Leksand. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Flerbostadshus i strikt funktionalistisk stil på Lundstäkten 5. Byggnaderna, som ritades av Jack Hansons arkitektkontor uppfördes 1963 är bland de mest framträdande funktionalistiska byggnadsverken i hela Leksand.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lundstäkten 5

Byggherre: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Jack Hansons arkitektkontor

Byggår: 1963

Placering och översiktlig beskrivning

På västra delen av tomten, indragna från gatan, fyra radhus i två våningar och förskjutna i förhållande till varandra. Innanför på gården mot bakre tomtgräns ett tvåvånings loftgångshus i souterrängläge. Totalt 16 lägenheter om två rum och kök. Under loftgångshuset i souterrängvåningen finns ett källarutrymme samt parkeringsplatser med infart från gården.

Husen har flacka tak täckta av takpapp, rödfärgad inbyggd takfot, ljusgrå putsade fasader, vita balkongfronter på radhusen, vita fönster och balkongdörrar, vita räcken på loftgångarna, loftgångshuset har en vitputsad skorsten med rödfärgad krönplåt.

Loftgångshuset har franska fönster istället för balkonger. Fönstren på loftgångshuset är placerade i band där fönsterbanden kröns av ett rödfärgat listverk.

Större delen av radhusens västgavlar är glasade mot de indragna uteplatserna eller de indragna balkongerna. Uteplatserna skärmas av med låga rödfärgade spjälstaket vilka har ersatt ursprungliga staket av liggande virke. Radhusens baksidor har större sammanhängande putsade ytor där entrédörrar och fönster är omväxlande placerade rakt ovanför varandra. Två av de vertikala banden består enbart av fönster. De asymmetriska fönstren har därvid ställts på höjden med vädringsfönstret överst. Dörrarna har överljus som korresponderar mot vädringsfönstren.

Arkitekturstil

Husen är i en utpräglad modernistisk stil som annars är ovanlig i Leksand. Ytterligare några exempel finns från tidigt 1970–tal. Möjligen att anläggningen på Lundstäkten 5 är något djärvare med exempelvis loftgångshuset som till delar faller tillbaka på den tidiga funktionalismen med synlig däckpelarstomme i souterrängvåningen och de stora släta putsade ytorna på baksidan av radhusen med den intrikata kombinationen av fönster– och dörrplaceringar.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Skomakaragärdet. Närmast västerut angränsade Paradåkern. Marken var obebyggd fram till de befintliga husen uppfördes.

Värdebeskrivning

Lundstäkten 5 har särskilt kulturvärde och är ett av få exempel på en mer renodlad funktionalistisk arkitektur i Le Corbusiers anda.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadernas befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning av tak med taktäckning av papp.
  • Befintliga utformning rörande fasader med ljusgrå slätputs, i huvudsak låga nästan obefintliga socklar, befintlig fasadkomposition med indragna uteplatser och balkonger, trappor med täckning, loftgång, samt befintlig fönster– och dörrsättning och befintlig utformning a franska fönster. Befintliga skorstensmur.
  • Befintlig utformning rörande fönster i fönsterband, asymmetriska fönster, dörrar med överljus, trappräcken och balkongfronter.
  • Befintlig färgsättning av fasader i ljus gråvit puts, vit färgsättning rörande fönster, dörrar och trapp– och loftgångsräcken, socklar i grå färgsättning, däckpelare i vit färgsättning, listverk och inbyggd takfot i röd färgsättning, skorsten i vit färgsättning.
  • Avskärmning av uteplatser i röd färgsättning.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12