Mellanåkern 4

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Mellanåkern 4, tagen från Hantverkaregatan.
Mellanåkern 4, ett mindre bostadshus i lågmäld klassicistisk stil typisk för 1920–talet. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Huset är uppfört i 1920–talsklassicism med förebild i äldre svensk småstadstradition.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Mellanåkern 4

Byggherre: Fröken Anna Bröms

Arkitekt: Byggmästare Carl Ingels

Byggår: Omkring år 1923.

Placering och översiktlig beskrivning

Ett mindre bostadshus med två byggnadskroppar i vinkel. Den ena längs med Hantverkaregatan och den andra tvärställd in mot gården. Huset är i ett och ett halvt plan med brant sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Fasaden är slätputsad och avfärgad i ljust gul kulör med vita knutar med kapitäl och hörnpilastrar samt den profilerade gesimsen. Grunden är i huggen småsten. Fönstren är tvåluftsfönster med tre rutor i varje båge. Skorstensmuren har dekorativt överstycke och sitter på vinkelbyggnadens nock. Huset är indraget från gatulinjen och har en lång trädgård in mot kvarterets mitt.

Arkitekturstil

Huset är uppfört i 1920–talsklassicism med förebild i äldre svensk småstadstradition.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Mellanåkern vilken har gett namn åt kvarteret. Huset uppfördes omkring år 1923 av fröken Anna Bröms. För ritningarna stod byggmästare Carl Ingels.

Värdebeskrivning

Mellanåkern 4 har kulturvärde. Hus och trädgård är mycket välbevarade och berättar om utvecklingen av Leksands–Norets municipalsamhälle efter första världskriget med byggnation av egnahem och med arkitektonisk förebild i äldre svensk småstadstradition.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. Befintlig utformning rörande skorsten.
  • Befintlig utformning av sockel och den slätputsade fasaden med arkitektoniska detaljer såsom hörnpilastrar, kapitäl och takfoten. Befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintlig ljusgul färgsättning rörande putsen, vit färgsättning rörande arkitektoniska fasaddetaljer och fönster, grå färgsättning rörande sockeln.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12