Skolmuseet, Sockenstugan 1

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Skolmuseet från Kyrkallén
Skolmuséet från Kyrkallén. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Skolmuseet är hämtat från en by och är en rödfärgad timmerbyggnad med korsplansform belägen strax öster om korsningen Kyrkallén-Rättviksvägen.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Skolmuseet, Sockenstugan 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands–Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning

Skolmuseet är en rödfärgad timmerbyggnad med korsplansform belägen strax öster om korsningen Kyrk­allén–Rättviksvägen. I norr finns Gästis, i öster Alléskolans vaktmästar­bostad och i söder en parkering samt Leksands hembygdsgårdar. I sydväst finns socken­stugan.

Byggnaden är rektangulärt formad med ett flackt sadeltak som täcks av tegel (tvåkupigt). Mitt på taket finns en skorsten i tegel med enkel utkragning. Byggnaden har karaktäristiska enkla hängrännor i trä. Nedtill vilar byggnaden på en socken av huggen granit. Fönster och fönsteromfattningar är ålderdomliga och i trä. Alla fönster utom de lunettformade gavelfönstren är tvålufts spröjsade fönster med sex nära kvadratiska rutor. Mot Kyrkallén i norr finns byggnadens entré, som utgörs av en ljust gul trädörr med smidestrycke, och en farstukvist med svarvade hörnstolpar som också är ljusgula.

Miljö och omgivning

Byggnaden angränsar till Kyrkallén i norr, och är en av flera offentliga byggnader belägen på Kyrkudden.

Arkitekturstil

Byggnaden är hämtad från en by och bär inte några särskilt utmärkande stildrag förutom lunettfönstren vid gavlarna – en stiltypiskt klassicistisk detalj.

Utmärkande detaljer

Ovannämnda lunettfönster på gavlarna, samt övriga fönster. I väster finns en timrad källaringång med sadeltak, profilerade vindskivor och en ålderdomlig trädörr med smidesdetaljer.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Fönster, stomme, tak, skorsten, ytterdörr och grund. Farstukvisten är tillkommen i samband med flytten av byggnaden till nuvarande plats i mitten av 1970–talet.

Historik och värdebeskrivning

Skolmuseet har särskilt kulturvärde. Den ålderdomliga och välbevarade timmerbyggnaden som ursprungligen kommer från Ytteråkerö och iordningställdes som museum 1974 kan berätta om skolundervisningen i äldre tider och är en del av timmerhuskulturen som är omistlig för Leksandsbygden. Byggnaden är dessutom uppförd med hög utformningsmässig och materialmässig kvalitet.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Byggnadens befintliga fasad/stomme.
 • Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita fönster och fönsteromfattningar samt ljust gul dörr.
 • Fasadens befintliga utformning med locklistpanel och knutlådor i trä.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial och hängrännor.
 • Befintlig skorsten i tegel.
 • Befintlig grundmur i huggen granit.
 • Befintliga fönster och fönsteromfattningar.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2022-05-13