Smedjan, Noret 62:51

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på Smedjan, som är belägen intill Österdalälven på Norets strandplan.
Smedjan är belägen intill Österdalälven på Norets strandplan. Byggnaden kan vara uppförd redan under 1800–talet men nyttjades från omkring år 1922 som smedja. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Smedjan är placerad på älvstranden strax öster om Bryggarbacken med ena gaveln mot Strandvägen och den andra mot älven.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Smedjan, Noret 62:51

Placering och översiktlig beskrivning

Smedjan är placerad på älvstranden strax öster om Bryggarbacken med ena gaveln mot Strandvägen och den andra mot älven.

Arkitekturstil

Byggnaden har sitt ursprung i det byggnadsskick med träpanelklädda regelstommar som blev vanligt i och med industrisamhällets intåg i det av timmerhuskulturen präglade äldre bondesamhället.

Historik

Byggnaden kan vara uppförd på 1800–talet, då som förrådsbyggnad i samband med godshantering för sjötransport kanske för bryggeriet som fanns i backen ovanför. Från 1899 nyttjades troligen byggnaden som magasin för den då nystartade Leksands Åkdonsfabrik som anlades nära bredvid. Byggnaden tycks ha klarat sig undan den stora branden i Noret 1902 och användes från 1903 som magasin av Andersson & Normans möbelsnickeri, som 1903–1915 låg strax norr om byggnaden. År 1922 fick hovslagare Duf Erik Edvard Larsson tillstånd att inreda magasinet till smedja då han skulle ha sysselsättning när det var ont om jobb. Flera smeder har därefter använt smedjan för sina verksamheter. Den senaste var Birger Liss som här hade smidesverkstad från mitten 1900–talet fram till början av 2000–talet.

Värdebeskrivning

Smedjan har särskilt kulturvärde. Den berättar om de hantverk och småindustriverksamheter som i och med industrisamhällets intåg och Norets omvandling till tätort från och med andra hälften av 1800–talet bedrevs på de för jordbruk obrukbara och översvämningsutsatta strandplanen nedanför Norets radby. Värdet förstärks av att byggnaden är endast en av få kvarvarande byggnader som kan berätta om denna utveckling i Norets historia.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga form och volym.
  • Den befintliga och tydliga indelningen av byggnaden i två olika byggnadsskeden med den norra, äldre delen respektive den södra, senare delen.
  • Den äldre delens befintliga fasader med den rödfärgade liggande fasspontpanelen, de stora smårutiga fönstren och det tvåkupiga lertegeltaket.
  • Den senare delens befintliga fasader med den rödfärgade stående panelen, tvåluftsfönstren och taktäckningen med fibercementliknande skivor.
  • Den befintliga skorstensmuren.
  • Norra gavelns befintliga portar med den liggande fasspontpanelen och hästskorna på väggen ovanför respektive tillbyggnads befintliga garageportar med den diagonalspikade panelen.
  • Den befintlig verkstadsinteriören med härd och övrig inredning.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12