Sterners, Fogden 9

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på fastigheten Sterners, tagen från Siljansvägen.
Villa Sterners ritades av arkitekt Åke Temneruds arkitektkontor i Borlänge och har mycket höga utformningsmässiga kvaliteter. Den särpräglade takfoten är utformad med inspiration från dansk modernism. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Påkostad modernistisk villaarkitektur med material och utformning av hög kvalité. Huset är ritat av regionalt känd arkitekt, Åke Temnerud.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sterners, Fogden 9

Byggherre: Birger Sterner

Arkitekt: Åke Temnerud arkitektkontor, Borlänge

Byggår: 1965

Placering och översiktlig beskrivning

En enplansvilla byggd med en mindre vinkeldel och med fasad av vit kalksandsten och valmat tak täckt med tvåkupiga betongpannor i mörkt brun eller mörkt grå kulör. Fasaden avslutas uppåt med ett tydligt indraget väggband av oljad/brunlaserad spontad träpanel. Taksprånget ovanför är väl utdraget utanför fasadliv och består på undersidan av träpanel lika som väggbandet. Beslag m.m. av kopparplåt. Stuprören är spetsvinkliga. Två vitputsade raka skorstenar med diskreta krönplåtar. Fönstren är företrädesvis brunlaserade enluftsfönster utan foder med vertikala vädringsluckor. På baksidan två större perspektivfönster samt ett tvåluftsfönster med mellanliggande träpanel. Vidare finns mindre enluftsfönster, två blyinfattade fönster i kök/matrum. Entré med bred trappa av skiffer i två steg till ett generöst tilltaget vilplan. Två dörrar av teak, varav den ena ursprungligen ledde till ett kontor. Breda sidoljuspartier med glas bakom vertikala ribbverk av samma träslag som dörrarna. I takfoten ovanför entrén finns infällda armaturer med raster för ljusgenomsläppet. Huskroppen omfattar carport med garage på ena kortsidan vilka därmed är integrerade i arkitekturen. Låg gråmålad sockel. Källarfönster i form av betongglas. Gångväg av älvdalskvartsit som vid gatan börjar mellan två stolpar av kalksandsten. Mot gårdssidan en senare tillkommen mindre byggnad i förlängning av huvudbyggnadens vinkeldel. Tillbyggnaden som är avkopplingsrum i anslutning till en utomhuspool går i samma stil som bostadshuset och är förenat med detta genom ett brunt plank av trä. Interiört är huset till stor del välbevarat i originalutförande med material av hög kvalité.

Arkitekturstil

Påkostad modernistisk villaarkitektur med material och utformning av hög kvalité. Huset är ritat av en regionalt känd arkitekt, Åke Temnerud, som i synnerhet rörande takfotens utformning enligt uppgift inspirerats av dansk modernistisk arkitektur. Inslag från lokal traditionell byggnadstradition finns i form av blyspröjsade fönster.

Historik

Villan uppfördes 1965 för Birger Sterner (1925–2017). Huset ritades av Åke Temnerud arkitektkontor i Borlänge och var bland de första som uppfördes i kalksandsten, då Yxhult startade tillverkningen av så kallad mexisten samma år 1965. Senare tillkom utomhuspool och en mindre byggnad i anslutning till denna.

Birger Sterner tog pilotlicens i USA 1947. Småningom blev han VD för Bröderna Sterners skofabrik.  Birger medverkade i starten av en pilotskola i Mora. Tillsammans med brodern Bo Sterner och samarbetspartnern Karl–Erik Carlsson grundade han och drev på 1950–talet företaget AB Siljansflyg och senare Sterner Aero. Siljansflyg och senare Sterner Aero tillhandahöll flygburna tjänster med flygplan och helikoptrar inom skogsgödsling, lövslybekämpning, skogstaxering, mätningsflyg, taxiflyg med flygplan och helikopter, ambulans– och räddningstjänst, brandbekämpning, industrilyft, godstransport, linjeinspektion och fotoflyg. Sterner Aero var verksamma över hela Sverige men även i Afrika. Företaget flyttade till Dala Airport i Borlänge och byggde där 1972–1975 egen hangar–, verkstads– och kontorsanläggning, som också ritades av Åke Temneruds arkitektkontor. Antalet anställda var 75 varav omkring 20 piloter. Något senare startade man verksamhet i USA. Birger Sterner sålde sin del i Sterner Aero till brodern och flyttade till Oregon i USA där han drev den amerikanska verksamheten vidare genom företagen Heli–Trade och Heli–Jet Corporation med flygtjänster.

Värdebeskrivning

Villan som uppfördes av Birger Sterner på Fogden 9 har särskilt kulturvärde. Den välbevarade villan är ett exempel på en arkitektoniskt omsorgsfull byggnad i 1960–talets modernistiska arkitektur med hög kvalité rörande materialval och detaljutformning och med intryck från såväl nya slags material, dansk modernistisk arkitektur som i viss mån lokal traditionell byggnadstradition. Den berättar om hur en representant av en lokal kategori av driftiga entreprenörer utformade ett mer exklusivt egnahem under en tid av stark utveckling rörande ekonomi, teknik och bostadsstandard.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning av taktäckning med tvåkupiga betongpannor samt takfoten.
  • Befintliga utformning rörande fasader med vit kalksandsten, befintlig fasadkomposition inklusive det indragna väggbandet samt befintlig fönstersättning.
  • Befintliga ljusputsade skorstenar. Befintliga ventilationshuvar i befintligt material.
  • Befintlig fönster inklusive blyspröjsade fönster samt befintliga ytterdörrar och sidoljusskärmar av oljad teak samt befintlig trapp av skiffer.
  • Befintlig vit färgsättning av fasader och skorstenar, brunlaserad färgsättning av väggband, takfot, fönster med mera. Befintlig grå färgsättning av sockel.
  • Befintlig utformning av trädgårdsgång av älvdalskvartsit med stolpar av kalksandsten.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12