Timmerhusen på Nya Käringbergsområdet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på timmervilla, nya käringbergsområdet.
Timmervilla från slutet av 1970–talet på Nya Käringbergsområdet. Huset är beläget på naturtomt med stora tallar och tomten omgärdas av gärdesgård, ett tidstypiskt inslag i Leksand. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Nya Käringbergsområdet är en utvidgning norrut av Käringbergsområdet som genomfördes på 1970–talet och enbart bestod av småhus.

Timmerhus längs beckoxvägen samt vid Likagovägen och Sommargåsvägen: Ånan 2, Ånan 3, Ånan 4, Ånan 5, Ånan 6, Styrmannen 4, Styrmannen 5, Styrringen 1, Styrringen 2, Styrringen 3, Rångan 4, Sturbåthuset 1, Svickan 1.

Historik

Nya Käringbergsområdet är en utvidgning norrut av Käringbergsområdet som genomfördes på 1970–talet och enbart bestod av småhus. Mitt i området ligger ett gammalt sommarnöje. Planering pågick våren 1976 med idén att området skulle bestå av blandade hustyper. Mot Siljansvägen (dåvarande Tällbergsvägen) skulle dock husen ha träfasad av timmer eller träpanel. Timmerhusen byggdes under åren 1977–1978.

Värdebeskrivning

Timmerhusen på Nya Käringbergsområdet har särskilt kulturvärde och berättar liksom timmerhusen i Käringbergsområdet om den betydelse som man i Leksand under efterkrigstiden lade vid att utveckla samhället med en tydlig koppling till Leksands historia och traditionella byggnadskultur.

Värden/var varsam med – timmerhus (särskilt kulturvärde):

  • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupiga takpannor i lertegel eller betong. Befintliga skorstenar.
  • Befintlig utformning av timmerfasader samt befintlig utformning rörande fasadkompositioner, fönstersättning och sockel med förekommande källar– och souterrängvåningar samt garage.
  • Befintlig utformning rörande fönster, förekommande blyspröjsade fönster, fönsteromfattningar, förekommande fönsterluckor, dörrar och farstukvistar.
  • Befintlig brunlaserad eller motsvarande färgsättningar av timmer samt förekommande alternativa färgsättningar såsom röd slamfärg. Befintliga färgsättningar av fönster, fönsterfoder, vindskivor, dörrar, portar och farstukvistar.
  • Befintlig färgsättning på sockel och källarfönster.
  • Befintlig utformning av förekommande gärdesgårdar och stolpar och portaler av rotstolpar.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12