Tingsvaktmästarvillan, Rättvisan 1

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tingshusets vaktmästarbostad från söder.
Tingshusets vaktmästarbostad från söder. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnaden är uppförd i lokalt anpassad modernism och är tydligt anpassad till Leksandsbygdens traditionella bebyggelseskick, men uppförd i material och utformning som är tidstypisk för 1900-talets mitt.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tingsvaktmästarvillan med garage, Rättvisan 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands–Noret (tätortsmiljö)

Byggår: 1956

Byggherre: Nedansiljans domsaga

Placering och översiktlig beskrivning

Tingshuset vaktmästarbostad är belägen norr om Tingshuset, med Sammilsdal i öster och Leksands gymnasium i väster. I norr finns bland annat Sammilsdalskolan. Byggnaden är lång­smal med form med sadeltak täckt av enkupigt taktegel. På det norra takfallet finns en enkel rak skorsten murad i tegel. Fasaddispositionen liknar en äldre parstuga, men i avskalad 1900–talsform. Fasaden utgörs av spritputsade fält som omgärdas ovan och nedan av listverk i slätputs. Även sådant som fönsteromfattningar och hörn är slätputsade. De spritputsade fälten har en grönumbralik gråaktig färgton. De slätputsade fälten går mer åt det gula hållet, möjligen järnvitriol eller guldockra. På byggnadens framsida mot söder finns en enkel asymmetrisk farstukvist i trä med vita hörnstolpar och pariserblå panel samt pariserblå enkel ytterdörr. Farstukvisten, med sadeltak, vilar på en betonggrund med en skiva röd sandsten ovanpå. Även trappstegen upp till farstukvisten är täckta i röd sandsten. Byggnadens fönster är enkla och tunna kvadratiska tvåluftsfönster med tunn spröjs som avdelar varje båge i två kvadratiska rutor. Fönsterbågarna är vita, och fönsterkarmarna pariserblå.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen i en trädgård som delvis omgärdas av ett vitt spjälstaket. Från tomtgränsen till entrén löper en gång som är täckt med röd sandsten. I sydväst finns ett garage med faluröd äldre stockpanel och tjärade äldre dörrar som tillhör byggnaden.

Arkitekturstil

Lokalt anpassad modernism. Byggnaden är tydligt anpassad till Leksandsbygdens traditionella bebyggelseskick, men uppförd i material och utformning som är tidstypisk för 1900–talets mitt. Stildragen återspeglas bland annat i den enkla farstukvisten, de putsade fasadfälten där slätputsen markerar delar av fasaden som traditionellt markerats genom exempelvis knutlådor med möjlig vit färg.

Utmärkande detaljer

Byggnadens distinkta form som anspelar på en parstuga, fastän huset är uppfört under 1900–talet. Sandstensdetaljer på farstukvisten. Pariserblå detaljer.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad.

Historik

Den särskilda vaktmästarbostaden uppfördes 1956. Tingsvaktmästaren hade fram tills dess sin bostad i tingshuset.

Värdebeskrivning

Vaktmästarbostaden berättar om den vikt som lades vid tillhandahållandet av tjänstebostad för vissa yrkeskategorier och betydelsen av den personliga närvaron för att upprätthålla vissa servicefunktioner fram till och med 1960–70–talen. Den välbevarade byggnaden både samspelar med och underordnar sig tingshusbyggnadens högre status och har särskilt kulturvärde.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Fasadens utformning, färgsättning och komposition. Särskilt att spritputsfält omgärdas av slätputs.
  • Befintligt takmaterial och skorsten.
  • Befintliga fönster.
  • Befintlig farstukvist och ytterdörr.
  • Befintliga sandstensplattor på tomten.
  • Befintlig utformning av den tillhörande garagebyggnaden.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12