Yrns, Yr Ollas 1

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på gården Yrns, Noret.
Yrns är en av få kvarvarande äldre bondgårdsmiljöer på Noret. Huvudbostaden (till höger i bild) är ett korsplanshus sannolikt tillkommet under 1800–talets senare hälft. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

En tidigare bondgård bestående av två bostadshus, ett gårdshus och en bod med pulpettak.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Yrns eller Yr Ollas, Yr Ollas 1

Placering och översiktlig beskrivning

En tidigare bondgård bestående av två bostadshus, ett gårdshus och en bod med pulpettak. Det större bostadshuset är ett mindre korsplanshus och gårdshuset bildar två längor i en fyrkantsbyggd form medan det andra och smalare bostadshuset står parallellt med gårdshuset men utanför den kringställda strukturen. En del av gårdshuset har sannolikt sitt ursprung i gårdens traditionella ekonomibyggnader vilka i övrigt är borta.

Arkitekturstil

Gården hör hemma i bondesamhällets timmerhuskultur.

Historik

På storskifteskartan är gårdsplatsen en del av Broåkerns sydvästligaste del. Gården bör därför ha byggts upp någon efter 1820–talet. En syskongård norrut, Yr Kalles, är riven. På Yrns fanns skjutsstation och Yr Olof (Olle) Mattsson var dessutom fjärdingsman, som biträdde kronolänsmannen med polisverksamhet, vägtillsyn med mera. Det berättas att Yr Olle då finkan vid tingshuset var överbelagd tog rannsakningsfångar med sig hem och kedjade dem vid köksbordet. Gården var också en träffpunkt för folk som kom landsvägen från Tibblehållet. På Yrns träffades man, pratade och drack kaffe. Gården klarade sig knappt undan den förödande branden i Noret 1902. I förberedande syfte hade alla inventarier burits ut, dörrarna lyfts av och alla djuren hade släppts ut och sprang åt alla håll.

Värdebeskrivning

Gården har kulturvärde och är en av få miljöer som, trots ofullständigt byggnadsbestånd, berättar om byn Norets bondgårdsmiljöer och den traditionella timmerhuskulturen före 1900–talet.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Befintliga skorstenar.
  • Befintliga timmerfasader. Befintlig utformning rörande locklistpanel samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande fönster, fönsterfoder, vindskivor och förekommande knutbrädor.
  • Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar.

Teckenförklaring

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbruksland skapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: 2021-07-12