Slam och latrin

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tömning av slamavskiljare ska ske av Dala Vatten och Avfalls entreprenör. Vill du själv ta hand om slam eller latrin måste du söka dispens hos miljöenheten.

Slam

Slamavskiljare för enskildt avlopp ska tömmas regelbundet för att den ska fungera som det är tänkt.

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av det kommunala bolaget Dala vatten och avfalls entreprenör. På Dala vatten och avfalls webbplats hittar du information om avgifter, tömningsintervall med mera.

Om fastigheten nyttjas sparsamt eller om anläggningen är lågt belastad kan du ansöka om förlängt tömningsintervall. Kommer fastigheten vara obebodd kan du ansöka om uppehåll i slamtömning. Ansökan görs hos kommunens miljöenhet.

För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt Leksands kommuns taxa för handläggning och prövning inom miljöbalkens område, från och med 2020-01-01.

Avgiften enligt taxan är 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. Om handläggningen tar kortare tid kan avgiften reduceras.

Latrin

Har du torrdass med latrinkärl lämnar du dessa till återvinningscentralen i Limhagen. Läs mer på Dala vatten och avfalls webbplats.

Eget omhändertagande av latrin

Om du vill ta hand om latrin från torrdasset själv för kompostering, ska du anmäla detta till miljöenheten. Vi har för närvarande ingen blankett för detta, utan skriv ett brev eller mejl där det framgår kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, beskrivning av komposten och en situationsplan.

Kompostering ske minst 6 månader i kompostbehållare med tätt tak och botten för att sjukdomsframkallande bakterier ska avdödas. När komposten är färdig kan du använda mullen som jordförbättringsmedel i trädgården. Det är inte tillåtet att gräva ned latrinet okomposterat eftersom det kan sprida smittämnen. Läs mer om latrinkompostering på Avloppsguiden.

Latrin från husbil eller husvagn

Behöver du tömma latrin från din husbil eller husvagn finns det en tömningsplats vid rastplatsen intill riksväg 70 söder om Leksand. Vissa campingplatser erbjuder också möjlighet till tömning för sina gäster.

Båtlatrin

Har du en båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid Kajen i Leksand. Tömningsstationen ligger strax uppströms Leksandsbron. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön.

Sidan uppdaterad: 2023-02-01