Häst

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hästhållning kan orsaka störningar på grund av allergi eller förorening av dricksvatten.

Den som håller hästar ansvarar för att följa de bestämmelser som finns i miljöbalken och dess föreskrifter så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön. Det är kommunens uppgift att ha tillsyn över hästhållningens eventuella påverkan på omgivningen.

Gödselhantering

Se till att hästgödseln tas omhand så att det inte orsakar olägenheter för omgivningen.

Hästar och allemansrätten

Allemansrätten ger frihet att fritt röra sig över andras marker under förutsättning att man uppträder med respekt för naturen, markägare och andra människor. Men man får inte orsaka skada på marken.

Det är därför inte tillåtet att rida, köra över tomtmark, trädgårdar, planteringar, åkrar och vallar.

Du får inte heller rida eller köra på annan ömtålig mark som till exempel mjuka skogsstigar, ängar, hagar och kärrmarker eller så att trädens rotsystem skadas.

Rid eller kör inte på vandringsleder, i motionsspår eller i markerade skidspår.

Kontakta alltid markägaren om du ska rida eller köra regelbundet i samma område.

Lokala ordningsföreskrifter

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna är det inte tillåtet att till exempel rida i motionsspår. Det är heller inte tillåtet att rida på badplatser som förvaltas av kommunen. I föreskrifterna preciseras vilka områden där det inte är tillåtet att rida.

Mer information

Mer information finns också på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverket

Sidan uppdaterad: 2023-02-07