Lantbruk

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lantbruk påverkar miljön genom till exempel gödselspridning, kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel.

Kommunens miljöenhet bedriver tillsyn hos lantbruken. Genom att lantbruksföretaget deltar i miljöhusesyn kan tillsynen underlättas.

Tillstånd och anmälan

Djurhållning med fler än 400 djurenheter är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillstånd för verksamheten söks hos länsstyrelsen, medan miljöenheten är tillsynsmyndighet.

Djurhållning med fler än 100 djurenheter är anmälningspliktig och anmälan ska göras till miljöenheten.

Inom detaljplan

Inom detaljplanelagt område i Leksands kommun krävs enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna tillstånd från miljöenheten för att hålla följande djurslag:

  • Nötkreatur, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Gödselhantering

Gödselhantering kan orsaka både hälso- och miljöeffekter. Spridning bör ske så att störningarna för omgivningen minimeras. Gödsel kan till exempel förorena dricksvatten-brunnar. Bestämmelser om lagring med mera finns på Jordbruksverkets webbplats. 

Inom vattenskyddsområde krävs miljöenhetens tillstånd för att lagra och sprida gödsel.

Bekämpningsmedel

Lantbruk behöver inte söka tillstånd för spridning av växtskyddsmedel, om området inte ligger inom vattenskyddsområde. Den som sprider medlen ska vara utbildad och sprutan ska vara funktionstestad.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07