Skadedjur och skyddsjakt

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Har du problem med djur, fåglar eller insekter i bostaden, på tomten eller andra markägor? Läs om vad du kan göra åt det.

Med skadedjur avses bland annat möss, råttor, mås- och kråkfåglar, grävlingar och andra vilda djur som uppehåller sig i närheten av våra bostäder.

Ohyra och skadedjur

Till ohyra räknas ofta olika typer av mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med mera. Om en insekt ska betraktas som ohyra avgörs inte av arten, utan av mängden och platsen insekten uppträder på. Detsamma gäller för skadedjur. Dessa kan vålla stor ekonomisk skadegörelse genom angrepp på till exempel livsmedel, textilier och träprodukter. En förutsättning för ingripande är att förekomsten av djuren innebär olägenhet för hälsa och miljön.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som har förorsakat förekomsten av ohyra. Bor du i villa är det också lämpligt att prata med ditt försäkringsbolag.

Vildsvin

Vildsvin är en nyetablerad art som ökar i Dalarna. Spridningen inom länet har gått fort och begränsas främst av jakt, sträng kyla, stort snödjup och rovdjurspredation. Vildsvinen kan böka sönder stora markytor vid födosök såväl i skogen som på åkermarken. Vildsvin är allätare, nattaktiva och lever oftast i flockar. När de skyddar sina kultingar kan de uppträda hotfullt.

Har du problem med vildsvin kontaktar du i första hand viltvårdsområdet eller jaktlaget i området. Det är dessa som i första hand ska bedriva jakten. För vildsvin gäller generösa jakttider, men behöver jakt ske utanför dessa tider görs ansökan om skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Viltförvaltningen på Länsstyrelsen Dalarna beslutar om övergripande riktlinjer angående vildsvinsstammen i länet. 

Läs mer om bland annat viltskador på länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsens hemsida

 

Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett sätt att förebygga skador som vilt kan orsaka, eller av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. Sådan jakt kan bli aktuellt trots att jakt inte annars är tillåten på den aktuella djurarten eller den tid på året när skador uppstår.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att i första hand försöka hitta andra, mer långsiktiga lösningar.

Kommunens skyddsjägare

Leksands kommuns skyddsjägare kan anlitas av den som upplever olägenhet av exempelvis fåglar på den egna fastigheten, vilket debiteras den enskilde. Kommunen bekostar alltså inte sådana åtgärder. Besväras du av duvor, kråk- eller måsfåglar inom planlagt område kan du kontakta kommunens miljöenhet som kan hänvisa dig till godkända skyttar.

Skyddsjakt på enskilds initiativ

Utanför planlagt område kan jakträttsinnehavaren med stöd av 26 § Jaktförordning få bedriva "skyddsjakt på enskildes initiativ". Kontakta därför jakträttsinnehavaren vid problem.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07