Värmepump

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Om du ska installera berg-, jord- eller sjövärme behöver du anmäla detta till miljöenheten. Inom vattenskyddsområde kan det krävas ansökan. Installerar du luftvärmepump behöver du däremot inte anmäla detta.

Anmälan om installation

Installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten ska anmälas till kommunens miljöenhet. Anmälan ska göras i god tid innan installationsarbetet påbörjas.

För handläggning av anmälan tas en avgift ut, för närvarande 2000 kronor i enlighet med Leksands kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ta kontakt med en installatör för hjälp med att räkna ut vilken effekt du behöver för ditt hus och till exempel hur djupt du behöver borra (för bergvärme). 

En fastighetskarta ska bifogas anmälan, där du markerar borrhålets eller jordvärmeslingans placering, närliggande grannars borrhål samt eventuella vattentäkter.

Normalt är värmepumpsutrustningen hermetiskt sluten, men är den inte det måste installatören vara certifierad.

Bergvärme

Om du planerar för bergvärme ska du tänka på att borrhålet inte får ligga för nära fastighetsgräns, grannes värmepump eller vattentäkt. Om borrhålen ligger närmare än 20 meter från varandra tar de energi från varandra vilket medför lägre effekt. Därför bör avståndet från borrhål till fastighetsgräns vara minst tio meter. Om du måste placera borrhålet närmare än så krävs medgivande från grannen. Avståndet mellan borrhål och vattentäkt ska vara minst tio meter.

Du måste också veta var till exempel el-, vatten- och avloppsledningar ligger på tomten. Borrhålet ska utföras i enlighet med "Normbrunn -16", läs mer på SGU's hemsida (SGU - Sveriges geologiska undersökning). 

Jordvärme

Om du har en stor tomt och kanske tillgång till åkermark, kan du välja att gräva för jordvärme. Kollektorslangen får inte korsa kommunal vatten- eller avloppsledning mer än på ett ställe enligt det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB. 

Sjövärme

Bor du intill en sjö eller vattendrag kan det vara möjligt att anlägga sjövärmeslinga på botten. 

Luftvärme

För att installera luftvärmepump krävs ingen anmälan, men tänk på att aggregatet kan orsaka bullerstörning för dig själv eller närboende. Ta hänsyn till detta vid placering av aggregatet. Det är inte tillåtet att själv installera en luft-luftvärmepump, utan detta måste göras av en certifierad installatör om anläggningen inte är hermetiskt sluten. En luftvärmepump får endast säljas tillsammans med installation.

Om grannar störs av buller kan miljöenheten komma att ställa krav på åtgärder.

Skrotning av oljecistern

Om du installerar värmepump för att ersätta oljeeldning ska du komma ihåg att anmäla till miljöenheten att oljecisternen tas ur bruk, så att vi kan ändra det i vårt register. Om inte oljecisternen tas ur bruk kvarstår kravet på regelbunden täthetskontroll. Kontakta miljöenheten för få en blankett.

Sidan uppdaterad: 2021-12-03