Cisterner

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Cisterner som innehåller olja ska kontrolleras regelbundet för att förhindra att det sker läckage som kan förorena mark och vatten. Installation av cistern ska anmälas till miljöenheten.

Kontroll av cisterner

Cisterner ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på vilket korrosionsskydd de har. Inom vattenskyddsområde ska cisterner kontrolleras med ett intervall på tre alternativt sex år om sekundärt skydd (invallning) saknas. Har cisternen ett sekundärt skydd ska det också kontrolleras.

Kontrollen ska genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Den senaste kontrollrapporten ska finnas tillgänglig och kunna visas upp om tillsynsmyndigheten begär det.

Om du inte har följt kraven på återkommande kontroll och ett läckage uppstår kan du få problem att få ersättning från ditt försäkringsbolag.

Nyinstallation

Nyinstallation av cistern med en volym som överstiger 1 kubikmeter ska anmälas till miljöenheten. Detsamma gäller för hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 

Observera att hantering av mer än 100 liter brandfarlig vara i vissa fall kräver tillstånd från brandkåren.

Miljösanktionsavgift

Vid utebliven kontroll eller anmälan kan miljösanktionsavgift utdömas för överträdelse genom att:

  • Inte skriftligen informera tillsynsavdelningen om installation av cistern. Avgift 1 000 kronor.
  • Inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll. Avgift 3 000 kronor.
  • Inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall. Avgift 2 000 kronor.

Cistern som tas ur bruk

Cistern som inte längre används ska tas ur bruk, tömmas och rengöras. Detta bör utföras av ackrediterat företag. Cistern som ligger i mark ska i första hand grävas upp och om detta inte är möjligt kan den fyllas med sand och plomberas så att det är omöjligt att fylla på olja. Intyg på det som gjorts ska skickas till miljöenheten. En bedömning ska göras huruvida marken är ren eller förorenad. Syns markförorening ska saneringsåtgärder utföras.

Om du utför arbetet själv är det viktigt att se till att cisternen blir ren och att oljerester och nivågivare hanteras som farligt avfall. Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för eventuella markföroreningar.

Om cisternen inte tas ur bruk omfattas den fortfarande av kravet på återkommande kontroll.

Mer information

Läs mer om Naturvårdsverkets vägledning och föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Sidan uppdaterad: 2022-02-22