Radon

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vill du ta reda på radonhalten i din bostad? Miljöenheten kan besvara frågor om radon och hjälper dig även att beställa radonmätning.

Radon är en naturlig och luktfri gas som finns naturligt i berggrunden och kan även finnas i hus byggda av blåbetong.

I höga halter i inomhusluften under lång tid, och framförallt i kombination med rökning, utgör radon en risk för lungcancer. I Leksands kommun finns många bostäder och andra lokaler där det förekommer höga halter av radon, antingen från marken eller byggnadsmaterialet. Radon i vatten kan även vara ett problem i djupborrade vattentäkter.

Vid nybyggnation ställs krav på utförandet beroende på vilken radonhalt som har uppmätts eller bedöms finnas i området.

 

Mätning av radon

Radon i luft

Mätning av radon i luften görs under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april) i bostadsutrymme med hjälp av mätdosor. Dosorna ska normalt sitta uppe i två till tre månader för att få ett årsmedelvärde. Detta innebär att årsmedelvärde inte kan erhållas om mätning påbörjas efter 1 mars.

Vid till exempel en husförsäljning kan en korttidsmätning göras, men felmarginalen blir då större och det blir inget årsmedelvärde. 

Radon i vatten

Vattenprov för radonanalys kan tas under hela året. Om du vill ta ett prov kontaktar du ett laboratorium.

Riktvärden

Radonhalten i luften mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Överskrider radonhalten 200 Bq/m3 i bostaden eller lokalen anses det utgöra olägenhet för människors hälsa.

Är radonhalten i dricksvatten högre än 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt.

Åtgärder kan sänka radonhalten

Om riktvärdet överskrids kan miljöenheten eller konsultfirma kontaktas för att diskutera eventuella åtgärder.

Beroende på varifrån radonet kommer och hur hög halten är finns ett antal åtgärder för att sänka radonhalten. Det kan till exempel vara att utföra tätningar för att hindra radon från marken att läcka in i huset, åtgärda ventilationssystem och byta ut blåbetong.

Bidrag för åtgärder

Det har funnits möjlighet att få bidrag för åtgärder som sänker radonhalten. I statens budget för år 2022 finns det dock inga pengar för bidrag. Du kan läsa mer om det tidigare bidraget, och om radon, på Boverkets webbplats.

Däremot kan ROT-avdraget användas för saneringsåtgärder.

Sidan uppdaterad: 2022-09-22