Enskilt avlopp

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att anlägga ett enskilt avlopp krävs att en ansökan eller anmälan görs till miljöenheten på Leksands kommun.

Tillstånd för att anlägga avlopp

För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du tillstånd av miljöenheten. I vissa fall räcker det med anmälan för BDT-avlopp.

Innan du planerar att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara idé att undersöka om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp eller gå ihop med grannfastigheter för att anlägga ett gemensamt avlopp.

I ansökan/anmälan ska du ange vilken typ av avlopp du önskar, avstånd till vattentäkter, vattendrag och sjöar. En situationsplan över fastigheten ska bifogas. Det krävs också en eller flera provgropar på den tänkta platsen för avloppsanläggningen för att kunna bedöma om marken är lämplig. Läs miljöenhetens informationsblad om avlopp innan du fyller i och lämnar in ansökan.

Handläggningsavgift

För prövning av ansökan och anmälan tas en avgift ut enligt kommunens taxa för ärenden inom miljöbalkens område. För ansökan om WC-avlopp är avgiften 8000 kronor och för BDT 4000 kronor (år 2021). Avgift för alla ärendetyper framgår av taxan.

Miljösanktionsavgift

Att installera en avloppsanläggning utan tillstånd innebär att man kan få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. För avlopp som kräver anmälan är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Rening av avloppsvatten

Avloppsanordningen består vanligtvis av en slamavskiljare (ofta kallad trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i en infiltration eller markbädd. Det finns även till exempel sluten tank (septiktank), minireningsverk och filterbäddar.

Alternativa toalettlösningar är till exempel mulltoa, förmultningstoalett och urinsorterande toalett. Slutna tankar beviljas normalt endast för snålspolande vattentoalett.

Rening från bakterier och fosfor

Rätt utförda infiltrationsanläggningar och markbäddar renar oftast vattnet effektivt från bakterier medan reningsförmågan beträffande näringsämnen, som till exempel fosfor, kan vara sämre. Det är därför viktigt att välja fosfatfria disk- och tvättmedel om du har en enskild avloppsanordning. Vissa minireningsverk renar däremot fosfor bättre men bakterier sämre. Därför krävs ofta någon form av efterpolering efter reningsverket.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp anges ett antal funktionskrav som ska uppfyllas för en avloppsanordning. Områden ska geografiskt delas in i normal och hög skyddsnivå. För hög skyddsnivå gäller till exempel att reduktionen av fosfor ska vara minst 90 procent.

Slamtömning

Slamtömning av slamavskiljare utförs av Dala vatten och avfalls entreprenör. Farbar väg för slamtömningsbilen måste finnas till fastigheten.

Inventering

Miljöenheten inventerade enskilda avlopp i några byar per år under åren 2008-2019. Vid inventeringen gjordes en bedömning av avloppsanordningens status och vid behov uppmanades fastighetsägarna att åtgärda sina avlopp. 

Inventeringarna gjordes i prioriteringsordning med början i områden med stort tryck på exploatering eller med problem med vatten och avlopp. Inventering av återstående områden kommer att ske under åren framöver. Det krävs också uppföljning av de avlopp som har inventerats, men inte åtgärdats trots brister.

 

Fastighetsägarna får en enkät att fylla i och ett brev om när inventeringen ska ske. Vid besöket på fastigheten kontrolleras slamavskiljaren och efterföljande rening. Därefter skickas en skrivelse med bedömning av avloppet och ett datum till vilket fastighetsägaren bör ha inkommit med en ansökan innehållande förslag på avloppslösning.

Beroende på resultatet av inventeringen kommer olika krav på åtgärder att ställas. Vanliga brister är att slamavskiljaren inte har tillräckligt många kamrar, saknar T-rör, och att fördelningsbrunn och luftningsrör i infiltrationen saknas. Om det inte är akut dåliga avlopp får man normalt ett par år på sig att åtgärda bristerna.

Ett alternativ till att göra en egen anläggning kan vara att lösa vatten- och avloppsfrågan genom anslutning till det kommunala avloppsnätet om det finns i närheten. Vissa områden kommer att utredas för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet då alla fastigheter ska anslutas. Ett annat alternativ kan vara att gå ihop med grannarna om en gemensam avloppsanläggning. Gemensamma lösningar är normalt att föredra framför enskilda lösningar på varje fastighet framför allt med tanke på skydd av grundvattnet.

Tillsynsavgift

För att täcka en del av kommunens kostnader för inventeringen tas en tillsynsavgift ut motsvarande en timme. Timavgiften är enligt kommunens taxa för närvarande 1000 kronor.

 

Resultat från tidigare inventeringar

Vid de inventeringar som Miljöenheten har gjort tidigare år har det visat sig att drygt hälften av fastigheterna bedöms ha avloppsanordningar som inte uppfyller dagens krav på godtagbar avloppsrening. Resultatet brukar bli ungefär detsamma vid inventeringar i andra kommuner. Det kan till exempel handla om att infiltration saknas eller att slamavskiljaren har för liten volym. Bristfälliga avloppsanordningar kan orsaka förorening av grundvattnet, smittspridning och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

2008: Olsnäs och Lundbjörken

2009: Styrsjöbo, Rönnäs, Gråda

2010: Plintsberg, Laknäs, Östanhol

2011: Heden, Almo, Sunnanäng

2012: Lima, Hjortnäs

2013: Lycka, Vargnäs, Åjer, Ytterboda, Överboda, Sätra, Bodlindor, Norr och Söder Bergsäng

2014: Västberg, Kullsbjörken, Norr och Söder Lindberg, Risholen, Slättberg, Risa, Torrberg, Björkberg, Bastberg, Åsleden

2015: Berg, Hisvåla, Kilen, Almberg, Almbergsbjörken

2016: Hyttkvarn, Perhansbodarna, Vålberg, Bäckeberg, Ål-Tällberg, Oxberg, Rexbo, Helgbo, Östra Insjön med flera

2017: Fors, Norr Rälta, Rältlindor

2018-2019: Hästberg, Åkersbodarna - påbörjat men inte slutfört

 

Mer information

På webbplatsen Avloppsguiden finns det utförlig information om olika tekniklösningar, länkar till tillverkare och entreprenörer och annan värdefull information vid planering och anläggande av avlopp.

Avloppsguiden

Sidan uppdaterad: 2022-02-22