Skötsel av avloppsanläggning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att din avloppsanordning ska fungera tillfredsställande och inte orsaka utsläpp och andra problem behöver den skötsel och underhåll.

Det är viktigt att avloppsanordningen nyttjas och sköts så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du bör försäkra dig om att avloppsanordningen är dimensionerad för den belastning som hushållet utgör. Om anordningen överbelastas förkortas dess livslängd och risk för förorening uppstår. Med tiden reduceras en infiltrationsanläggnings reningsfunktion.

Slamtömning är en viktig del i skötseln av en avloppsanordning för att bibehålla dess funktion. Detta sköts av det kommunala bolaget Dala vatten och avfalls entreprenör. Vid frågor om slamtömning kontaktar du Dala vatten och avfalls kundservice.

Dala vatten och avfall AB

Har du problem med anordningen kan du kontakta miljöenheten för råd. Ska du göra om anordningen kan du behöva ansöka om nytt tillstånd.

På hemsidan Avloppsguiden kan du med hjälp av ett bildspel ställa diagnos på din avloppsanordning.

Avloppsguiden

Några råd vid skötsel av eget avlopp:

  • Använd fosfatfria disk- och tvättmedel.
  • Häll inte olja, fett och andra kemikalier i avloppet.
  • Kontrollera att det inte finns slam i sista kammaren och att det på slamavskiljarens utlopp finns monterat ett T-rör, som ska hindra slam från att föras vidare ut i infiltrationen.
  • Kontrollera, gärna i samband med slamtömning, att slamavskiljarens skiljeväggar är hela och att slamavskiljaren och tanken är tät.
  • Kontrollera att det inte är stillastående vatten i infiltrationsrören. Det kan indikera att infiltrationsbädden är igensatt av slam eller förlagd för djupt. Detta innebär sämre rening.
  • Träd och buskar ska inte växa på infiltrationen eftersom rötterna kan orsaka stopp och skador på anläggningen.
  • Dag- och dräneringsvatten får inte vara anslutet till avloppsanordningen.

Om avloppsanordningen inte fungerar kan den förorsaka förorening av din eller grannens dricksvattenbrunn eller bidra till övergödningen av sjöar och vattendrag.

Tvättmedel

Tvättmedel för privat bruk får inte innehålla mer än 0,2 procent fosfor. Förbudet innebär att försäljning av tvättmedel som innehåller högre halter av fosfor inte är tillåtet. Fosfor ingår i tvättmedlet i form av fosfat eller fosfonat. Maskindiskmedel får inte heller innehålla fosfor.

Anledningen till förbudet är att fosfor orsakar övergödning i våra sjöar och hav. Östersjön har påverkats kraftigt av utsläppen av fosfor. Tvättmedlen står för en betydande del av fosforutsläppen från hushåll med enskilda avlopp. Fosfor är en ändlig resurs som bör återvinnas i kretsloppet.

Sidan uppdaterad: 2023-02-01