Förslag till detaljplan för Torget

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt. En ny byggrätt krävs för att ha möjlighet att bygga om eller göra en ny byggnad.

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade den 2018-09-27 §115 positivt planbesked. Utskottet har uppdragit plan- och kartavdelningen att ta fram ett samrådsförslag. 

Samråd

Utskottet för samhällsbyggnad kunggör om samråd. 
Samrådstiden är från den 22 januari till och med den 27 februari 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt med möjligheten att bygga en ny restaurang. Planområdet är beläget i centrala Leksand. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Öppet hus

Allmänheten inbjuds till öppet hus i kommunhusets Plenisal onsdagen den 5 februari 2019 klockan 18.00-19.30. Kommunens representanter finns på plats för allmänhetens frågor. Det kommer inte hållas någon formell presentation om förslaget under öppet hus.

Onlinepresentation om förslaget 

Via länken nedan finns en bildspelspresentation om förslaget tillgänglig för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. Under samrådshandlingarna nedan finns texten som läses upp i bildpresentationen. 

Handlingarna finns utställda på kommunens hemsida och i kommunhusets foajé samt tillgängliga på kulturhuset i Leksand.

Har ni synpunkter? Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 27 februari 2020. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.
Synpunkter skickas per e-post till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun,
plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand.

Sidan uppdaterad: 2020-02-05