Förslag till detaljplan för Torget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggrätt. En ny byggrätt krävs för att ha möjlighet att bygga om eller göra en ny byggnad.

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade den 2018-09-27 §115 positivt planbesked. Utskottet har uppdragit plan- och kartavdelningen att ta fram ett samrådsförslag. 

Granskning

Leksands kommun underrättar om granskning för rubricerat ärende. Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt som möjliggör centrumändamål.
Sedan samrådet har förslaget ändras. En del av Torget som föreslogs planeras med kvartersmark har ändrats till allmän plats. Efter samrådet har även byggrätten utökats från 350 till 400 kvadratmeter.

Planområdet är beläget i centrala Leksand. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.
Samråd hölls från den 22 januari till och med den 27 februari 2020.

Granskningstid

Granskningen pågår från den 17 juni till och med den 8 juli 2020

Handlingarna finns utställda nedan och i kommunhusets foajé samt tillgängliga på kulturhuset i Leksand.

Har ni synpunkter? Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 8 juli 2020. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen.
Synpunkter skickas per e-post till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun,
plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand.

Sidan uppdaterad: 2020-10-28