Förslag till detaljplan för Åkerö brofäste, Åkerö 19:4 m.fl.

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Åkerö brofäste från ovan
Planområdet ligger söder om rondellen på Åkerö i bildens nederkant.

Utskottet för samhällsbyggnad har beslutat att sända ut förslaget till detaljplan för samråd. Planförslaget hanteras enligt reglerna för utökat förfarande och samråd pågår från och med den 28 oktober till och med den 18 november 2020.

Detaljplanen har tidigare gått igenom planprocessens alla steg och antogs av kommunfullmäktige 2019-09-26 § 143. Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen beslutade att upphäva kommunens antagandebeslut. I och med detta genomförs en ny planprocess kompletterad med nya handlingar. Detaljplanen har kompletterats med en kulturmiljöanalys, en rivnings- och efterhandlingsrapport samt en undersökning om betydande miljöpåverkan som ersätter tidigare behovsbedömning.

Se filmen om det nya planförslaget

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och19:4. Planförslaget möjliggör att byggnader kan utformas i 2 till 6 våningar. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Aktuellt område

Planområdet är beläget söder om Leksandsbron. Området omges i väst av Järnavägen, i öst av Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen gräsyta.

Har ni synpunkter?

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 18 november 2020. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen. Synpunkter skickas per mail till planokart@leksand.se eller per post till Leksands kommun, Plan- och kartavdelningen, 793 80 Leksand.

Chatta den 10 november

För att undvika smittspridning av covid-19 följer Leksands kommun rekommendationerna om att undvika större fysiska möten. Därför bjuder kommunen istället in till en digital dialog vid två tillfällen den 10 november. Under dessa tillfällen har allmänheten möjlighet att chatta om förslaget med ansvariga politiker och tjänstemän.

Tider för dialog via chatt

Tisdag 10 november 2020 klockan 12.00-13.00 samt 17.30-19.00

Chatta om förslaget (chatten öppnar en stund före utsatt tid)

Kontakta oss

Har du frågor om förslaget är du välkommen att kontakta plan- och kartavdelningen via e-post:

Plan- och kartavdelningen

Samrådshandlingar och utredningar hittar du här:

Sidan uppdaterad: 2020-11-10