Förslag till detaljplan för Åkerö Brofäste, Åkerö 19:4 m.fl.

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen vid sitt sammanträde den 25 november 2019. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen för Åkerö brofästehar den 25 november 2019 antagits i Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har den 4 november 2019 godkänt förslaget till detaljplan. Ett granskningsutlåtande har upprättats och godkänts som redovisar inkomna yttranden under granskningstiden och kommunens kommentarer till dessa. De yttranden som inkommit under granskningstiden har ej föranlett några ändringar av förslaget och detaljplanen befinner sig nu i planprocessens slutfas den så kallade antagandefasen.
Efter bestlutet om att anta detaljplanen väntar man på att beslutet ska vinna Laga Kraft, det förutsätter att ingen överklagar beslutet om att anta detaljplanen.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt i en GDPR-version längre ner på denna sida. Utlåtandet finns även tillgängligt i sin helhet i Kommunhusets foajé och på Kulturhusets anslagstavla. Granskningsutlåtandet är ett dokument som ingår i planprocessen. Utlåtandet ska sammanställa alla inkomna synpunkter under granskningsfasen och kommenteras av kommunen. Ett meddelande har skickats via e-post eller post till alla som yttrat sig i ärendet under samråd- eller granskningsfasen. 

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Planförslaget möjliggör byggnader upp till 6 våningar.
Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Aktuellt område

Planområdet är beläget söder om Leksandsbron. Området omges i väst av Järnavägen, i öst av Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen gräsyta.

Antagandehandlingar och utredningar hittar du nedan. 

Sidan uppdaterad: 2020-02-03