Förslag till detaljplan för Moskogsvägen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flygbild över centrala Leksand, tagen söderifrån med Österviken i vänster kant. Moskogsvägens tänkta sträckning är markerad på bilden
Illustration med vy över området för förslag till ny detaljplan som möjliggör väg.

Utskottet för samhällsbyggnad kungör om samråd av förslag till detaljplan för Moskogsvägen samt upphävande del av ”förslag till byggnadsplan för Åkerö", Leksands kommun.

Samrådet pågår den 11 januari till och med den 4 februari 2022

 

Vad är syftet?

Planens syfte är att möjliggöra för en ny vägsträckning för att förbinda väg 938 med riksväg 70. Moskogsvägen är av mycket stor vikt för att lösa trafiksituationen dels inom Åkerö, som belastas av en betydande mängd tung trafik, men även avlastning av genomfartstrafik i Lisselby, centrala Leksand och över Leksandsbron. Dagens trafiklösning är inte tillfredsställande då närboende drabbas i hög grad av såväl störningar som brist på trafiksäkerhet.

En angränsande byggnadsplan, "Förslag till ändring av Åkerö byggnadsplan", kommer i samband med framtagandet av detaljplaneförslaget för Moskogsvägen att upphävas med anledning av att planområdet idag inte används till det som var planens syfte. 

Längre ned på denna sida finns alla planhandlingar. Direkt under detta stycke finns en storymapp som sammanfattar planhandlingarna och utredningarna. 

Projektet Moskogsvägen

På våra sidor om planerade byggprojekt kan du läsa mer och se en film om projeketet för Moskogsvägen:

Projektet Moskogsvägen

Digital dialog 

Allmänheten inbjuds till digital dialog angående förslaget vid två tillfällen. Båda tillfällena är den 26 januari 2022 klockan 12–13 samt klockan 18–19.30.

Delta i vår digitala dialog om förslaget till detaljplan

Hur går ett samråd till?

Syftet med ett samråd är att informera om det pågående detaljplanearbetet, förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden bjuds intresserade in till en digital dialog, här finns kommunens representanter på plats under de angivna tiderna för att svara på allmänhetens frågor. För den som hellre vill ställa sina frågor om detaljplaneförslaget per e-post eller telefon går det bra att kontakta plan- och kartavdelningen enligt kontaktinformationen nedan. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 5 kap. 7 §.  
Vill du läsa mer om detaljplaneprocessens olika delar kan du göra det via länken Detaljplaneprocessen. 

Har ni synpunkter?

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 4 februari 2022. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Vänligen uppge namnförtydligande och adress i skrivelsen. 
Detaljplanen kan medföra påverkan för fler än de närmaste fastighetsägarna och den som anser sig berörd bör lämna sina synpunkter redan i samrådet.

Synpunkter skickas per mejl till planokart@leksand.se

Eller per post till:
Leksands kommun
Plan- och kartavdelningen
793 80 Leksand

Har du frågor om förslaget kontakta plan- och kartavdelningen via kommunens kundtjänst telefon 0247-800 00. För information om hur vi behandlar personuppgifter, besök http://leksand.se/personuppgifter


Samråd.jpg

Pilen ovan illustrerar planprocessen

 

Sidan uppdaterad: 2022-01-18