Förslag till detaljplan för Moskogsvägen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Moskogvägen

Detaljplanens syfte

Syftet är att möjliggöra byggnation av en ny vägsträckning mellan Järnavägen och Insjövägen.

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked den 30 augusti 2018 (§ 101). Utskottet har gett plan- och kartavdelningen i uppdrag att ta fram ett samrådsförslag.

Utredning
I samband med detaljplanearbetet för den nya vägsträckningen, som ska förbinda Järnavägen och Insjövägen, har en arkeologisk utredning gjorts.
Fältinventering har utförts i juli 2019. Fältinventeringen påvisar att det kan finnas fornlämningar inom området där den nya vägen planeras. I september 2019 gjordes schackningar med maskin inom de gula och gröna området enligt bilden nedan. 

Kartskiss för schackning
Inom de gula och gröna områdena planeras schacktning göras. 

Kompletterande arkeologiska utredningar

Under vecka 26 kommer det arkeologiska arbetet som genomfördes för Moskogsvägen under 2019 fortsätta i form av en komplettering till det tidigare utredningsområdet och en förundersökning för ett fornlämningsområde i väst.
I den arkeologiska utredningen kommer utredarna att göra en okulär besiktning av ett utredningsområde som kompletterar den tidigare utredningen och vid behov kommer mindre provgropar grävas med grävmaskin som sedan igenfylls. 

Illustration område för kompletterande utredning 

Utöver kompletteringen ska en arkeologisk förundersökning genomföras i den västra delen av Moskogen, inom två fastigheter. Vid en tidigare arkeologisk utredning gjordes ett fynd av en tidigare boplats som nu ska avgränsas, dokumenteras och eventuellt tas bort. Från och med 23 juni kommer en grävmaskin vara på plats. 

Illustration över området för förundersökning

 

Planförslag.jpgBilden ovan illustrerar planprocessen olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat. 

Sidan uppdaterad: 2020-10-28